افزودن نظر جدید

خلیج، خلیج فارس است. اما چه میشود کرد وقتی هزار و اندی سال پیش، موبدان زرتشتی برای اولین بار، خلیج فارس را «خلیج عربی» نامیدند. اسناد از متون کهن ساسانی: [http://www.adyannet.com/news/11691]
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.