افزودن نظر جدید

اگر به مرام هست که افراد دیگری هم بودند و هستند که مرام بهتری دارند. مرام و مسلک و کارهایی کوروش بیشتر به نفع یهودیان بود نه ایرانیان، بیشتر برای بت مردوک بود نه خدای ایرانیان! بیشتر برای پادشاهی خودش بود نه مردم! بهتر است منشور کوروش را بهتر و دقیقتر خواند.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.