انحرافات، بدعتها

08/04/1392 - 09:32

از انحرافات صوفیه ظاهر و باطن قائل شدن برای اعمال دینی است و البته وظیفه راهبری در این امور به عهده قطب است که امری مشتبه و منحرف کننده است.

صفحه‌ها