والش

06/19/1397 - 21:10

در دیدگاه انسان شناختی تفکر نوین، برای ادراک آگاهی برتر، تبعیت از ندای درون، امری لازم است تا انسان را به فراسوی نیک و بد ببرد و به ابر انسان تبدیل کند. والش تبعیت ندای درون را جایگزین وحی قرار داده و با تأکید بر این‌که انسان نمی‌تواند به معرفت و شناخت خدایی برسد، تنها طریق درک خدا را در تجربه خدا بیان می‌کند.

06/19/1397 - 17:23

کمال الهی در پذیرش بدی و خوبی، هردو از جانب خداست. دونالد والش از این اصل با تعبیر دوگانگی ربانی یاد می‌کند. در این دیدگاه، انسان کامل انسانی است که بدی‌هایش را مانند خوبی‌هایش به آغوش بکشد و بپذیرد و هیچ وقت احساس گناه به خود راه ندهد؛ زیرا بدی‌های درونش را نشأت گرفته از بعد تاریک الهی می‌بیند!

02/29/1394 - 11:17

نیل دونالد والش یكی از رهبران جنبش تفکر نوین که تشکیلاتی عظیم برای معنویت جهانی است، با ارائه تجربه عرفانی خود و خلق خدای جديد، راه نجات بشر را دراین تعالیم نوین معرفی می‌‌‏كند. وی راه نجات را، نه آموزه‏‌های اديان، مثل ده فرمان، بلكه هفت مرحله آگاهی می‌‏داند. تعالیم نوین والش، خدا را از مسند خدایی گرفته و در حدّ خدای درون يا خدای انرژی قرار می‌‏دهد...