هفتوانه

11/04/1396 - 12:01

با جستجو در متون کلامی اهل حق و با گفتگو با بزرگان و کلام‌دانان این فرقه روشن می‌شود که کیفیت آفرینش فرشتگان و مرتبه وجودی آنان با تناقض‌گویی توأمان است. این تناقض‌گویی به اصل مسئله آفرینش آنان برمی‌گردد.

11/02/1396 - 08:35

یکی از مباحث مهم در فرقه اهل حق شناخت حقایق فرشتگان و کیفیت ارتباط آن‌ها با انسان است. برخی از کلام دانان اهل حق، به تجسد فرشتگان در قالب مقامات آیینی باور دارند، درحالی‌که تجسد فرشتگان در انسان امتناع عقلی دارد.

06/20/1396 - 12:09

یکی از بانوانی که در اهل حق بسیار مورد توجه است وجزء هفتوانه می باشد، "سید حبیب شاه" است که اکثریت اهل حق، او را از اصحاب سلطان اسحاق دانسته ولی برخی از نویسندگان معاصر اهل حق او را فرزند سلطان اسحاق می‌دانند.

06/14/1396 - 09:47

یکی از هفتوانه که در منابع اهل حق از او نامبرده می شود و مورد توجه است "سید شهاب الدین شهرزوری" است. اکثر منابع اهل حق او را از اصحاب سلطان اسحاق معرفی کرده‌اند اما در مقابل گروهی سید شابدین را فرزند واقعی سلطان اسحاق می‌دانند که خود گواهی بر نتاقض گوئی در این فرقه است.

06/13/1396 - 08:49

"سید احمد میر سور" یکی از "هفتوانه" است که در باور اکثریت اهل حق برادر سلطان اسحاق است اما برخی از نویسندگان اهل حق او را فرزند سلطان اسحاق معرفی می کنند. سید احمد میر سور از طرف سلطان اسحاق مامور تشکیل خاندان شد وهم اکنون خاندان "میری" منسوب به او هستند.

06/12/1396 - 11:02

سید مصطفی شهرزوری یکی از هفتوانه است که در منابع اهل حق در باره شخصیت او اختلاف نظر وجود دارد. اکثریت اهل حق او را از اصحاب سلطان اسحاق بزرنجه ای می دانند اما برخی از نویسندگان معاصر اهل حق او را فرزند واقعی سلطان اسحاق می‌دانند.

06/09/1396 - 12:25

هفتوانه در بین طبقات یاران سلطان اسحاق بزرنجه‌ای دارای جایگاه خاصی هستند که وطیفه ارشاد و راهنمائی پیروان آئین یارستان را برعهده دارند. نحوه شکل‌گیری و به وجود آمدن آن‌ها در نقل‌های اساطیری اهل حق به صورت افسانه‌ای بیان شده است. در اینکه هفتوانه از یاران سلطان اسحاق هستند یا فرزندان او در بین اهل حق اختلاف نظر وجود د دارد.

06/08/1396 - 10:35

اکثر منابع اهل حق سخنی از ازدواج سلطان اسحاق بیان نکرده‌اند و "هفتوانه" که یکی طبقات مهم یاران سلطان اسحاق است، را از اصحاب سلطان اسحاق دانسته‌اند. اما برخی از نویسندگان معاصر اهل حق نه تنها سخن از ازدواج سلطان اسحاق به میان آورده‌اند بلکه هفتوانه را فرزندان سلطان اسحاق معرفی نموده‌اند.

06/08/1396 - 10:27

"سید محمد گَوره سوار" یکی از "هفتوانه" است که در باور اهل حق دارای جایگاه خاصی است ودر باره او افسانه‌سازی‌های متعدد صورت گرفته است.در باره شخصیت سید محمد گوره سوار در اهل حق اختلاف وجود دارد، اکثر اهل حق او را برادر سلطان اسحاق می‌دانند ولی خاندان شاه ابراهیمی کرند غرب او را فرزند ارشد سلطان اسحاق معرفی می‌کنند.

06/08/1396 - 10:13

سید ابوالوفا یکی از هفتوانه است که دراهل حق دارای جایگاه خاص و ویژه‌ای است و یکی از خاندان‌های مشهور اهل حق منتسب به اوست. درباره شخصیت او در اهل حق دونظر وجود دارد. برخی او را از اصحاب سلطان اسحاق می‌دانند که به در خواست سلطان اسحاق به جمع مریدان و یاران خود پیوست و برخی دیگر او را فرزند سلطان اسحاق می‌دانند.