غصب خلافت٫ از نگاه امیر المومنین

12/09/1396 - 23:54

من نمی‌دانم که عذاب وجدان با برخی از طرفداران ماجرای سقیفه چه کرده است که به هرچیزی تمسک میکنند تا بتوانند به غصب خلافت توسط اهل سقیفه لباس مشروعیت بپوشانند. آنها به انحاء مختلف در صدد این هستند که عمل خلاف شرع اهل سقیفه را توجیه کنند و حتی در این راه به کلام حضرت علی نیز تمسک می‌کنند تا وجدانشان آسوده گردد.

05/06/1392 - 00:03

در مقاله ای با عنوان سکوت علی بهترین دلیل بر مشروعیت خلفا،تلاش فراوانی صورت گرفته تا سکوت 25 ساله امیر المومنین بعد از رسول خدا ،به عنوان دلیلی محکم بر مشروعیت حکومت خلفا نشان داده شود . از قرائن پیداست که هدف این مقاله تطبیق این ضرب المثل است که می گوید ، سکوت علامت رضاست . ولی آیا به نظر شما این کلام کلیت دارد و در همه جا سکوت نشانه رضایت است؟