غده سرطانی

مقاومت در برابر رژیم صهیونیستی شریف ترین مصداق وحدت
08/03/1401 - 17:00

بر اساس آیات قرآن کریم شریف ترین مصداق وحدت برای پیروان پیامبر اکرم(ص) در روزگار کنونی مقاومت و ایستادگی در برابر رژیم ستمگر صهیونیستی است که اگر این غده سرطانی کنترل یا محو نشود، ظلم و جنایت آن در تمام مناطق اسلامی گسترش خواهد یافت.

 رژیم صهیونیستی
11/27/1400 - 12:47

با توجه به ویژگی های فساد گستریِ برنامه ریزی شده‌ و بی سابقه‌ی ناشی از دشمنی سرسختانه که قرآن کریم برای بنی اسرائیل برشمرده است، تشبیه رژیم صهیونیستی به غده سرطانی منطبق بر آیات قرآن و مورد تأیید آن است.

گسترش غده سرطانی
11/21/1400 - 08:12

با توصیفاتی که قرآن کریم از ویژگی های زشت بنی اسرائیل ارائه فرموده است، نظیر تلاش سریع و بی وقفه آنان در گسترش فساد و فساد گستری از موضع حق به جانب، تشبیه رژیم صهیونیستی به غده سرطانی منطقی است.

رژیم صهیونیستی و غده سرطانی
11/21/1400 - 08:08

تشبیه رژیم صهیونیستی به غده سرطانی از سوی امام خمینی(ره) با توجه به ویژگی های غده سرطانی در علم پزشکی درست است؛ زیرا اگر با این رژیم همانند غده سرطانی مقابله نشود، گسترش پیدا کرده و در جهت نابودی تمام مناطق اسلامی به پیش می رود.