سنت

قرآن ناطق مبین و مفسر قران صامت
03/18/1401 - 12:45

قرآنیون معتقدند فقط قرآن بر پیامبر (ص) وحی شده است و سنت آن حضرت، منشأ وحیانی ندارد؛ لذا فاقد حجیت است. اما از نگاه قرآن کریم، آیات متعددی دال بر وجود وحی دیگر، غیر از وحی قرآنی دارد و از نظر حجیت، مثل وحی قرآنی است و آن همان سنت است.

قرآن ناطق مبین و مفسر قران صامت
03/16/1401 - 07:31

از آنجایی که بسیاری از جزئیات احکام عبادات، در قرآن بیان نشده است، نیاز به یک مکمل برای مسلمانان بوده تا در مقام عمل، راهنمای آنها باشد؛ سنت نبوی همان چیزی است که مکمل، مفسر و مبیِّن وحی است.

قرآن ناطق مبین و مفسر قران صامت
03/16/1401 - 07:17

در مقابل کسانی که منکر حجیت سنت اهل بیت هستند باید گفت که اساس حجيت این سنت قبل از هر چيز حديث ثقلين است كه تمسك به عترت را در كنار قرآن واجب کرده است. اين حديث شريف ميان اهل سنت و شيعه متواتر است و 36 نفر از صحابه آن را نقل كرده‌اند.

قرآن ناطق مبین و مفسر قران صامت
03/12/1401 - 11:05

قرآنیون معتقدند فقط قرآن بر پیامبر (ص) وحی شده است و سنت آن حضرت، منشأ وحیانی ندارد؛ لذا فاقد حجیت است. اما از نگاه قرآن کریم، آیات متعددی دال بر وجود وحی دیگر، غیر از وحی قرآنی دارد و از نظر حجیت، مثل وحی قرآنی است و آن همان سنت است.

قرآن ناطق مبین و مفسر قران صامت
03/10/1401 - 14:25

جریان قرآنیون در مفهوم گیری از آیات، کلام الهی را بی نیاز از سنت دانسته و آیات الهی را برای همه قابل‌ فهم می دانند؛ در صورتی که سعادت انسان در دنیا و آخرت وابسته به شناخت دقیق آموزه‌های اسلام و عمل به رهنمودهای آن است که این رهنمودها علاوه بر قرآن، به واسطه سنت هم بیان شده است.

قرآن ناطق مبین و مفسر قران صامت
03/10/1401 - 11:43

قرآنیون نام یک جریان فکری است که قرآن را در بخش اعتقادات، کافی و بی نیاز از سنت می دانند. روش تفسیری قرآن به قرآن را شاخص فهم قرآن، قرار داده اند و چشم خود را بر روی بسیاری از جمله روایات و سنت وارده بستند و سنت را به طور جدی مورد نقد قرار داده‌اند.

قرآن ناطق مبین و مفسر قران صامت
03/09/1401 - 11:59

علامه طباطبایی در مورد حجیت سنت و احادیث پیامبر (ص) می گوید: قول رسول خدا (ص) هم در بیان آیات قرآن و هم در تفسیر آن، چه آیاتی که نسبت به مدلول خود صراحت دارند و چه آنهایى که متشابهند، حجت است.

قرآن ناطق مبین و مفسر قران صامت
03/08/1401 - 10:30

قرآنیون معتقدند فقط قرآن بر پیامبر (ص) وحی شده است و سنت آن حضرت، منشأ وحیانی ندارد؛ لذا فاقد حجیت است. اما از نگاه قرآن کریم، آیات متعددی دال بر وجود وحی دیگر، غیر از وحی قرآنی دارد و از نظر حجیت، مثل وحی قرآنی است و آن همان سنت است.

قرآن ناطق مبین و مفسر قران صامت
03/05/1401 - 14:07

سنت، بعد از قرآن دومین منبع استنباط احکام نزد شیعه و اهل سنت بوده و بسیاری از احکام فقهی که توسط پیامبر اکرم (ص) تشریع شده در قالب احادیث و روایات به ما رسیده است؛ اما عده‌ای فقط قرآن را تنها منبع و مصدر تشریع دین می‌دانند، مانند فرقه قرآنیون که فقط قرآن را حجت می‌دانند و سنت را انکار می‌کنند.

قرآن ناطق مبین و مفسر قران صامت
03/04/1401 - 12:30

احمد صبحی منصور در ردیف قرآنیون معاصر و تأثیرگذار در این عرصه به شمار می آید که قرآن بسندگی مبنای اصلی گرایشات آنها محسوب می شود. ایشان با استناد به برخی از آیات قرآن تلاش می‌کند تا جایگاه پیامبر (ص) در غیر از شأن ابلاغ و نیز کارکرد سنت در تمامی حوزه‌های دینی را از اعتبار ساقط کند.

قرآن ناطق مبین و مفسر قران صامت
03/02/1401 - 14:09

مبین بودن قرآن بی تردید بدین معنا نیست که همه معارف قرآن برای همه مردم واضح و روشن است و نیازی به تفسیر و تبیین ندارد؛ بلکه معارف قرآن مراتبی دارد و هر کس به حسب استعداد و ظرفیت فکری و روحی خود از روشنایی و روشنگری این کتاب آسمانی، پرتو می‌گیرد.

قرآن ناطق مبین و مفسر قران صامت
02/29/1401 - 11:25

جریان قرآنیون در مفهوم گیری از آیات، کلام الهی را بی نیاز از سنت دانسته و آیات الهی را برای همه قابل‌ فهم می دانند؛ در صورتی که سعادت انسان در دنیا و آخرت وابسته به شناخت دقیق آموزه‌های اسلام و عمل به رهنمودهای آن است که این رهنمودها علاوه بر قرآن، به واسطه سنت هم بیان شده است.

قرآن ناطق مبین و مفسر قران صامت
02/28/1401 - 13:39

قرآن و حديث از مهمترين منابع فهم اسلام هستند که غالب شیعیان و اهل سنت، حجیت هر دو را قبول دارند و احکام و قوانین الهی را از آن منابع استنباط و استخراج می‌کنند. آيات و احاديث زيادی بر حجیت آن دو به همراه هم تأکید دارند، اما جریانی افراطی به نام قرآنیون، حجیت احادیث را انکار کرده و به قرآن بسندگی رو آورده است.

قرآن ناطق مبین و مفسر قران صامت
02/26/1401 - 07:58

صبحی منصور (از مروجان فرقه اهل سنت قرآنیان) مدعی است که با توجه به آیات قرآن، تنها قرآن راه مستقیم است و در نتیجه احادیث پیامبر، مسیری ناصحیح است. این در حالی است که آیات قرآن بر این اعتقاد، خط بطلان می‌کشد.

صفحه‌ها