شرط اقرار چیست؟

  • 1391/12/21 - 16:39
شرط اقرار (محرمیت از طریق خواب دیدن) بدعتی آشکار درمیان فرقه اهل حق که برخلاف احکام و دستورات اسلام می باشد.
بدعت گذاری

شرط اقرار (محرمیت از طریق خواب دیدن)بدعتی آشکار درمیان فرقه اهل حق که برخلاف احکام ودستورات اسلام می باشد.درمیان فرقه اهل حق مشهور است که در گذشته میان طوایف وخانواده ها محرمیتی

علاوه بر(سببی و نسبی) که جزء دستورات اسلام هستند راهی دیگر وجود داشته است؛ با عنوان شرط اقرار یا (محرمیت خواهر،برادری) رابطه ای با این شرایط که اگر مردی شب بخوابد و در عالم رویا وخواب زن

یادخترنامحرمی راببیندوفردایش خورجینی ازهدایابرای او بفرستد.رابطه محرمیت میانشان برقرارمیشودوهمچنین تاهفت نسلشان اجازه ازدواجب باهم راندارند.البته اقوال واسنادی دال بررابطه نامشروع ومعاشقه

میان آن دونفرمشهوداست.امروزه اصل این  بدعت موضوعیت ندارد.امادرواقع هنوزخواص وعوام این فرقه گرفتار تبعات ومفاسداین جریان خرافی هستند.از جمله مفاسداین عمل؛بدعت(نو آوری در دین)،ممانعت

ازازدواج جوانان فرقه باهم،صله ارحام ساختگی،دست بوسی ومصافحه بانامحرمان

 واماتوجیه سرسپردگان

اخیراکه این بدعت مورد نقدقرار گرفته است عده ای ازمریدان و سرسپردگان فرقه اهل حق همچون کبک سربه زیر برف برده واصل ماجرا را انکارمی کنندومی گویندچنین چیزی حقیقت نداشته است وعده ای

دیگردرصددتوجیه برآمده ومی گویند. چنین عمل مقدسی در حد ما ناچیزان کم مقدار نیست .بلکه مختص بزرگان صاحب کرامت وپاک سیرت بوده است زیرا آنان دارای باطنی پاک ومعنوی بوده اندکه حتی این دو:

(خواهر وبرادر شرط اقرار)هیچگاه دریک زمان برروی یک فرش پانگذاشته اند.چه برسدبه معاشقه و...گروهی دیگرادعادارند؛این دو نفردرآن شب همزمان خواب همدیگررادیده اندو...حال که زوایای

بحث کاملاروشن شدبنابه سفارش امام صادق(علیه السلام)عیبتان رابه خودتان هدیه می دهیم.

1-آیاخواب دیدن سندیت دارد؟آیابادیدن خواب می توان احکام خداراکم یا زیادنمود؟ویاحکمی رابراین اساس جاری کرد؟ مثلاکسی راطلاق دهیم وبگوئیم درخواب دیده ایم طلاق گرفته است.یا شخصی رابرمبنای

خواب مجرم بشناسیم و...بزرگان شماکه ازپیشوایان معصوم)علیهم السلام (پاک سیرت تر نبوده اند.نعوذ"بالله کجادیده اید اهل بیت علیهم السلام چنین عملی داشته باشند.

2.درکجای قرآن، یاسنت نبوی ویاسیره علوی محرمیتی بجزء(سببی ونسبی)ذکرشده است؟یقینا"این بدعت بزرگان شمااست.و عوامتان کورکورانه ازایشان تبعیت کرده اند.

3.برفرض دو نفر پاک نهادهم زمان خواب همدیگرراببینند.چه ارتباط (شرعی،عقلی،و...)بامحرمیت ایشان ومحرومیت هفت نسل بعدی ازازدواج با هم رادارد؟حقیقتا در این زمینه تاکنون اندیشیده اید؟

4.بزرگان تان درپیش گاه خداوندچه جوابی برای این هفت نسل محروم ازازدواج با همدیگر رادارند؟

5.صله ارحام کارنیکی است اماباچه کسانی؟باآنان که خداونددرقرآن برمی شمردیاباکسانی که اجدادشان همدیگررادرخواب دیده اند؟

6.چه کسانی ازاین بدعت وفضاحت سودمی برند؟

درجواب این سوال استنادمی کنم به اعتراف یکی ازافرادفرقه؛درسفربه کوهدشت لرستان باشخصی اهل حق از اهالی آنجاکه انسانی نسبتامنصف وعادل بوددراین زمینه بحث کردم.ایشان به جریان عجیبی

اعتراف نمودکه درگذشته خواهری داشتم نسبتازیباوخوش قدوقامت.کمترمردانی ازسران اهل حق بودندکه اورابشناسندوهر روزبا دردست داشتن خورجینی ازهدایا ادعای دیدن او رادرخواب نکرده باشند.به قول

شهیدبزرگوارآیت ا... مطهری ؛چه کسی است که از دستان لطیف وموهای ظریف وصدای زیبای دختران دلخوش نباشد.آری دیدار مکرربازنان ودختران ودادن هدایا به ایشان می طلبد...(ماکه نبوده ایم وندیده ایم)گناه

آنان راپاک دامنی وباطن مقدس توجیه کنیم.                                                                                 

 7.آیامنکراین فضاحت هستید؟

دیدگاه‌ها

اصلا سندیت ندارت این چیزی که گفتی ...در درگاه خداوند منان مسولی ...مواظب باش چه میگی

سندیت ندارد .لینک منبعت کجاست؟ دزدی در منابع؟بدون ذکر منبع؟تو که مسلمانی چرا دزدی میکنی؟ کاش همه کار می کردین ولی دزدی و دروغ نمی گفتین

اهل حق و صوفیه مخصوصا گنابادی ها و تمام این فرق هاس ضاله را اگر ریشه یابی کنید تاسیسشان برمیگردد به عقده های شخصی سرکردگان انها. کسانی که از مشکلات اخلاقی روانی برخوردار بوده اند و اینگونه میخواسته اند خود را تخلیه کنند شاید آلامی بر دردهای بوجود آمده از کودکی تا به حالشات باشد. صحبت از غرائض مادی و چاپیدن مردم دیگر به کنار که اینها راه دزدی را یاد گرفته اند.

کسی بدنبال منبع وسند است که حقیقت امری بر او کتمان است .کدام یک از بندهای این وجیزه دروغ است و واقعیت آن بر چه کسی بخصوص بر شما منتقد عزیز قابل لمس نیست .بگو که من هم بدانم .چون خود بنده یک اهل حق زاده ام.متاسفانه.

شیعه سلفی بدبخت نوشته هایت پشیزی ارزش ندارد شما مسلمانان هستید که فتوا بر قتل همدیگر صادر میکنید شمائید دنیا را به خون اغشته کردید شما به اصطلاع مسلمان نما هستید که همدیگر را می کشید تا زودتر به بهشت رفته و از حوریان تناول کنید ............. بسیار جای تاسف از وبسایتتون

سندیت شایدنداشته باشه.امامن امروزشنیدم یکی ازدوستام یه همچین خواستگاری داشته که نسلشون خواهربرادراقراری بودن.جالب بود

یعنی انقد دیندارید که نشستید همدیگرو متهم میکنید بجای اینکه خدای واحد رو بشناسید.فقط آزاد باشید و آزاده به کسی خیانت نکنید به ناموس کسی کاری نداشته باشین ......... دین یعنی این. حالا بکوبید تو سر و کله هم. واقعا برا خودمون متاسفم.

توروخدا با یه مشت خرافه باعث جدایی دلهای بنده های خدا نشین .بیشتر با مرام مسلمانی که پیامبر داشت آدم ها را جذب دین کنید.پیامبر ما با یهودی بدرفتار مانند مسلمان رفتار می کرد.بدون اطلاع محکوم نکنید .مگه ما خودمون کم مسلمان گمراه داریم!فقط با بیانات بعضی ساده اندیشان محکوم نکنید. جنگ هفتادودو ملت همه را عذر بنه چون ندیدند حقیقت ره افسانه زدند

پسندیدم مسلمان

راستی فکر کردی اگر در مورد اعتقادات شیعه چنین چیزیایی می نوشتی چند بار کشته می شدی؟ شما در هیچ کدام از مطالبی که گذاشتید انصاف رو رعایت نکردید و به عمد همه عقاید این آیین رو تحریف و به نادرستی تفسیر کردید. این مطلب هم که بیان کردید رو بنده هرگز نشنیده ام. از درگاه خداوند برای شما درخواست وجدانی بیدار و روشنیِ ضمیر دارم.

۶- چه کسانی ازاین بدعت و فضاحت سود می برند؟ در پاسخ این سئوال باید گفت : فقط افرادی که خود را سید ، پیر و یا دلیل مریدانشان می دانند از این شرط و اقرار باصطلاح ( خواهر و برادری ) سود می برند چون اینان این جماعت غافل و ساده لوح و عوام را فریب داده که مادر ، خواهرو زنان مریدانشان را بر خود محرم و حلال می دانند یعنی مثل زنان خود می دانند و فقط و فقط اینان سود می برند و از اموال و دسترنج اینها ارتزاق کرده و از زنان اینها سوء استفاده می کنند .

با سلام این امر در مقطعی در گذشته در بین عارفان وارسته بوجد آمده ودارای شرایط خاصی بوده حتی خواهر و برادر شرط و اقراری نباید ملاقات رودر رو داشته باشند و در هنگام صحبت بینشان پرده و حجاب باشد . دیدار سالیانه و با شرایط سفت و سخت و رعایت حدود شرعی تا در اخرت شفیع هم شوند. اما در این میان عده ای فرصت طلب و بیمار که در هرجامعه ای پیدا می شود از این موضوع سو استفاده کرده و مطلب را لوث کرده اند و خود را به گناه آلوده کرده اند.همچنان که در مذهب شیعه چه سو استفاد هایی از ازدواج موقت نشده .واین دستور شرعی که دارای شرایط خاص است مورد سو استفاده هوسران ها گشته.

افزودن نظر جدید

CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.