آیا مسیحیان در استفاده از مسکرات و عیاشی آزاد هستند؟

  • 1397/08/29 - 20:57
گر چه در نگاه بسیاری از فرقه های مسیحی نوشیدن شراب به مقدار کم گناه آلود نیست اما به طور قطع مستی یکی از گناهان کبیره در مسیحیت شمرده میشود و ایمانداران باید از مستی و اعتیاد به الکل مطلقاً دوری نمایند.

گر چه در نگاه بسیاری از فرقه های مسیحی نوشیدن شراب به مقدار کم  گناه آلود نیست اما به طور قطع  مستی یکی از گناهان کبیره در مسیحیت شمرده میشود و ایمانداران باید از مستی و اعتیاد به الکل مطلقاً دوری نمایند.[1]

 پولس از مستی و عیاشی به عنوان دو عملی که از نفس سرچشمه میگیرد نام می برد او می گوید مستان و عیاشان وارث ملکوت خدا نمیشوند.[2] او مسیحیان شهر قرنتس را مذمت میکند که فساد در میان شما آنقدر زیاد شده که حتی در میان بت پرستان این قدر فساد وجود ندارد و از همین رو این مسیحیان را از معاشرت با میگساران و زنانیان برحذر میدارد و دستور میدهد که حتی با آنها هم غذا نشوند.[3] یکی از خصوصیات نیکوی حضرت یحیی این بود که هرگز لب به شراب نیالود و از همین رو مورد ستایش اناجیل قرار گرفته است.[4]

گر چه امروزه برخی از کلیسا های تبشیری برای جذب بیشتر مخاطبان برخی از بی بند و باری ها از جمله رقص مختلط و یا فرهنگ برهنگی در کلیسا و... را  رایج کردند ولی این بی بند و باری ها از نظر کتاب مقدس و مسیحیت مورد پذیرش نیست. بنابر این ادعا که هر کس مسیحی شود آزاد است هر کاری که می خواهد انجام دهد ادعایی باطل است.

پی‌نوشت:

[1]. افسسیان 5: 18؛ اول قرنتیان 6: 12
[2]. غلاطیان 5 : 19-21 و 1 قرنتیان 6: 9-10
[3]. اول قرنتيان 5 : 11
[4]. انجيل لوقا 1 : 14 ـ 16

بازنشر