پرسش و پاسخ

08/29/1397 - 20:57

گر چه در نگاه بسیاری از فرقه های مسیحی نوشیدن شراب به مقدار کم گناه آلود نیست اما به طور قطع مستی یکی از گناهان کبیره در مسیحیت شمرده میشود و ایمانداران باید از مستی و اعتیاد به الکل مطلقاً دوری نمایند.

08/29/1397 - 20:36

مطابق انجیل سه گناه اصلی وجود دارد: شهوت جسم، شهوت چشم، و غرور زندگانی. در نامه دوم پطرس آمده: «افراد چشم چران برده گناه می‌باشند.»

08/29/1397 - 20:17

روابط جنسی نامشروع در کتاب مقدس به شدت نهی شده است. عیسی مسیح اعلام میکند که زنا انسان را نجس میسازد، پولس نیز به مسیحیان غلاطیه مینویسد:زنا کاران وارث ملکوت خدا نمی‌شوند.

08/29/1397 - 20:14

عهد جدید سلسه دستور العمل های اخلاقی در حوزه فردی و اجتماعی را به مسیحیان توصیه می کند و بر آنها تاکید می ورزد که به برخی از آنها اشاره می کنیم: اطاعت از حکومت و پادشاه، اطاعت برده از ارباب، اطاعت زن از شوهر و فرزندان از والدین، محبت به همسایگان و سایر مردم و...

08/29/1397 - 19:58

بر اساس آموزه های کتاب مقدس مسیحیان، درحوزه اعتقاد و احکام عملی و اخلاق آزادی مطلق ندارند و حدود و ضوابطی برای آنها مشخص شده است.

08/28/1397 - 22:54

عمده کشورهای غمگین صدر این جدول، مسیحی نشین هستند و کشور های مسلمان سوریه و یمن نیز به دلیل جنگ و نزاع داخلی به ده کشور غمگین جهان پیوستند. با این آمار آیا مبشران مسیحی باز هم می توانند ادعا کنند که شاد بودن ملاکی بر حقانیت مسیحیت است؟

08/28/1397 - 22:51

بر خلاف این این ادعا که مسیحیت دین صرفا شادی است و اسلام تنها دین عزا و ماتم است موارد متعددی در عهد جدید وجود دارد که در آن به ناراحتی و اندوه حضرت عیسی و پیروان او اشاره کرده است.

08/28/1397 - 22:44

اگر مبنای مسیحیان تبشیری درست باشد گستردگی مصرف مواد مخدر و داروهای آرام بخش و ضد افسردگی در کشور های مسیحی نشین باید دلیلی بر باطل بودن مسیحیت تلقی شود.

11/08/1396 - 23:39

محمدعلي طاهري، تلاش مي‏کند تا رويکردي جديد و جذاب از عرفان اسلامي با استفاده از هفت گرايش «تصوّف، عرفان سرخ‏ پوستي، فرا روانشناسي، انرژي‏ درماني، مسيحيت، ريکي و تفکرات ماترياليستي (گروه چريک هاي فدايي خلق)» به مخاطب خود ارائه کند.

11/08/1396 - 23:33

درست است که طاهري موسس عرفان کیهانی ادعاي ترويج عرفاني اسلامي – ايراني را دارد، اما وی در جلسه اول کميته عرفان مي‏گويد: «من هنوز يک دور هم قرآن نخوانده‏ ام.»

11/08/1396 - 23:26

وقتي در اواسط دهه هفتاد شمسي، شخصي ناشناس، مدعي فرادرماني شد، کم‏تر کسي به او توجهي نشان داد. همين موجب شد تا وي کمي بعد، مدعي راه ‏اندازي گونه ‏اي از عرفان شود که اين روزها با نام «عرفان حلقه» يا کيهاني، مي‏ شناسيم.

11/08/1396 - 23:02

«راجنيش چاندرا موهان» که بعدها به «اُشو» معروف شد، مدعی عرفان و فيلسوف ‏نمای معاصرِ هندی بود؛ وي مدّعی روشن‏ ضميری و هدايت افراد برای رسيدن به خوشبختی، آرامش و آزادی شد.

11/06/1396 - 14:59

ين خداشناسي شبه معنويت پائولو با خداشناسي در عرفان اسلامي تضادها و تفاوت‌هاي عميقي وجود دارد و وَراي ادعاهاي اين شبه معنويت مبني بر رساندن اعضاي فرقه به آرامش، عملاً ايمان به خداي خطاکار، ظالم، بي ‏حکمت، بي‌‏برنامه و... سالک را در اضطراب‏ و ترس‏ رها مي‏کند.

11/06/1396 - 14:44

تعاليم سحر و جادو در انديشه و نوشته‏‌های پائولو موج مي‏زند. به عنوان نمونه، اولين كتاب پائولو «خاطرات يك مغ» می‌باشد كه البته نام اصلی آن «خاطرات يك جادوگر» و موضوع آن نيز يكی از سنّت‌های جادوگری است.

صفحه‌ها