آیا یک مسیحی در نگاه کردن به صحنه‌های گناه آلود آزاد است؟

  • 1397/08/29 - 20:36
مطابق انجیل سه گناه اصلی وجود دارد: شهوت جسم، شهوت چشم، و غرور زندگانی. در نامه دوم پطرس آمده: «افراد چشم چران برده گناه می‌باشند.»

مطابق انجیل سه  گناه اصلی وجود دارد: شهوت جسم، شهوت چشم، و غرور زندگانی.[1] در نامه دوم پطرس آمده:«افراد چشم چران برده  گناه میباشند.»[2] عیسی مسیح، مسیحیان را از نگاه شهوت آلود به جنس مخالف منع نموده و میفرماید: «شنیده‌اید که گفته شده، ”زنا مکن.“ امّا من به شما می‌گویم، هر‌که با شهوت به زنی بنگرد، همان‌دم در دل خود با او زنا کرده است..اگر چشم راستت تو را بلغزاند قلعش کن و از خود دور انداز زیرا تو را بهتر آن است که عضوی از اعضای بدنت تباه گردد از انکه تمام بدنت در جهنم افکنده شود.»[3] و مطابق عهد جدید اشخاصی که نگاه شهوت آلود به زنان دیگران دارند، بهره ای از نجات نخواهند داشت.[4]  

پی‌نوشت:

[1]. اول یوحنا 2: 16
[2]. دوم پطرس 2: 19
[3]. متی 5: 27-29
[4]. اول قرنتیان 6: 9

بازنشر