آیا مسیحیان در روابط جنسی نامشروع با دیگران آزاد هستند؟

  • 1397/08/29 - 20:17
روابط جنسی نامشروع در کتاب مقدس به شدت نهی شده است. عیسی مسیح اعلام میکند که زنا انسان را نجس میسازد، پولس نیز به مسیحیان غلاطیه مینویسد:زنا کاران وارث ملکوت خدا نمی‌شوند.

عهد جدید توصیه می کند که افراد از هر نوع شهوت جسمی دوری کنند.« ای محبوبان استدعا دارم که چون غریبان و بیگانگان از شهوت جسمی که با نفس در نزاع هستند اجتناب نمایید.» [1] رساله اول یوحنا 2: 15-17 چنین توصیه می کند: " دنیا را و آنچه در دنیاست دوست مدارید زیرا اگر کسی دنیا را دوست دارد محبت پدر در وی نیست . زیرا که آنچه در دنیاست از شهوت جسم و خواهش چشم و غرور زندگانی از پدر نیست بلکه از جهان است."

روابط جنسی نامشروع در کتاب مقدس به شدت نهی شده است. عیسی مسیح  اعلام میکند که زنا انسان را نجس میسازد،[2]پولس نیز به مسیحیان غلاطیه مینویسد:زنا کاران وارث ملکوت خدا نمی‌شوند.[3] پولس مسیحیان شهر قرنتس را از معاشرت با میگساران و زانیان برحذر میدارد و دستور میدهد با زانیان و میگساران معاشرت مکنید بلکه غذا هم مخورید[4].  پولس، مسیحیان شهر قرنتس را نکوهش می‌کند که فساد در میان آنها به قدری  فراوان شده است که حتی در میان بت‌پرستان این میزان فساد وجود ندارد.  یهودا نیز تاکید میکند:  که شهرهاي سدوم و عموره و شهرهاي مجاور آنها كه خود را به زناكاري و انحرافات جنسي تسليم كردند اكنون به عنوان عبرت در آتش جاوداني مجازات مي شوند.[5] بنا بر آموزه های عهد جدید مسیحیان باید از زنا بپرهیزند زیرا که مورد داوری خدا قرار می گیرند. « خواست خدا اين است كه شما پاک باشيد و از روابط جنسي نامشروع بپرهيزيد»[6] « فاسقان و زانيان را خدا داوري خواهد فرمود.»[7]

علاوه بر این در عهد جدید مثل عهد عتیق  بیان شده که همجنس‌بازان - چه فاعل و چه مفعول وارث پادشاهی خدا نخواهند شد.[8] به همین جهت ازدواج یا هر نوع هم آغوشی با همجنس ممنوع اعلام شده است. [9]علاوه بر این نه تنها هرگونه  روابط جنسی خارج از ازدواج در مسیحیت به شدت ممنوع اعلام شده  بلکه تا حد امکان توصیه شده که افراد مجرد بمانند. پولس می گوید: مرد را نيكو آن‌ است‌ كه‌ زن‌ را لمس‌ نكند. .... به‌ مجرّدان‌ و بيوه‌زنان‌ مي‌گويم‌ كه‌ ايشان‌ را نيكو است‌ كه‌ مثل‌ من‌ بمانند، ولی اگر پرهيز ندارند، نكاح‌ بكنند.[10] و یا حتی تاکید شده که بهتر است خود را خنثی کنند  چنانکه مسیح بیان میکند «خصى‌ها هستند كه به جهت ملكوت خدا، خود را خصى کرده‌اند».[11]

پی‌نوشت:

[1]. رساله اول پطرس2: 11
[2]. متی 15: 19-20
[3]. غلاطیان 5 : 19-21
[4]. اول قرنتينيان 5 : 11
[5]. يهودا 1 :  7
[6]. اول تسالونيکيان   4 :  3
[7]. عبرانیان باب 13
[8]. اول قرنتیان 6: 9-10
[9]. روميان 1 : 27
[10]. اول قرنتیان، 7: 1 ـ  9
[11]. متی، 19: 12

بازنشر