اهل حق و سایر اندیشه ها

  • 1396/10/12 - 15:55
اهل حق علیرغم اینکه معتقد است که همه ادیان در مسیر خدا زندگی می‌کنند، رستگاری، وصول به‌حق، رسیدن کمال و سعادت را مشروط به گرویدن به آیین یارسان می‌دانند و سیاست جذب افراد غیر یارسانی برای برقراری تشکیلات اهل حق موردتوجه بزرگان و بنیان‌گذاران این فرقه بوده است.

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب–  یکی از باورهای اهل حق این است که تمام ادیان هرکدام به‌گونه‌ای حق‌طلبی را در رأس امور دینی خود قرار داده‌اند[سرسپردگان، ص 171]  بنابراین در بین اهل حق این عقیده وجود دارد که همه ادیان محترم هستند و در مسیر خدا زندگی می‌کنند. [بازشناسی آیین یارسان (اهل حق)، ص 36] اما پیروان اندیشه اهل حق از دیگر سو، رستگاری، وصول به‌حق، رسیدن کمال و سعادت را مشروط به گرویدن به آیین یارسان می‌دانند. [بازشناسی آیین یارسان (اهل حق)، ص 123] جذب افراد غیر یارسانی، در زمان سلطان اسحاق از طرف مسندنشینان خاندان‌های اهل حق برای شکل‌گیری جامعه یارسان، از امور و اهداف مهم سلطان اسحاق و یاران او بوده است [تاریخ و فلسفه سرانجام، ص 267] که با ادعای حق‌طلبی همه ادیان سازگار نیست و نشانگر این است که سلطان اسحاق برای محقق شدن اندیشه‌های خود شروع به جذب افراد غیر یارسانی می‌نمود.  

پی‌نوشت:
خواجه الدین، سید محمدعلی، سرسپردگان تاریخ و شرح عقاید دینی و آداب و رسوم اهل حق (یارستان) چاپ دوم، تهران، منوچهری،1362، ص 171 
طاهری، طیب، تاریخ و فلسفه سرانجام شرحی بر نحله‌های فکری و اعتقادی در کردستان فرهنگ یارسان، اقلیم کردستان عراق، اربیل، 2009، ص 267  
 رستمی، منصور، بازشناسی آیین یارستان (اهل حق)، ج 1، چاپ اول، قم، رسالت یعقوبی، 1392، ص 36 و 123

تولیدی

افزودن نظر جدید

CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.