افزودن نظر جدید

برای چی امام علی ببخشه وقتی خداوند انقدر از ابن ملجم خشمگین است به گونه ای او را شقی ترین شقیان قرار داده ابن ملجم دشمن خدا است وخداوند گفته دشمنم را به بدترین و سخترین عذاب ها عذاب میدهم فکر کنم ندای جبراعیل را نشنیده
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.