افزودن نظر جدید

سلام. رستم زرتشتی نبوده. بلکه موحّد و از دشمنان سرسخت زرتشت بوده. به چند دلیل: 1. در اوتا با اینکه از تعداد زیادی پهلوان درجه 2 و درجه 3 ایرانی معاصر رستم نام برده اما هیچ اسمی از رستم نبرده و هیچ روایت زرتشتی در ستایش رستم نداریم. 2. منابع تاریخ کلاسیک به روشنی گفته اند که جنگ رستم و اسفندیار به خاطر دین زرتشتی بوده. اسفندیار رستم را مجبور به پذیرش دین زرتشتی کرد ولی رستم قبول نکرد و آخرش جنگیدند و رستم پیروز شد. بعدها رستم به تقاص خون اسفندیار کشته شد (یعنی مرگ رستم در راه نپذیرفتن دین زرتشتی بود). 3. در شاهنامه هرچند تلاش شده نبرد رستم و اسنفدیار وجهه پهلوانی و مسئله حکومت عنوان شود اما شواهد و قرائنی وجود دارد که نشان میدهد فردوسی هم جنگ رستم و اسفندیار را یک جنگ بر سر دین زرتشتی میدانسته اما وجهه دینی را کمرنگ و وجهه سیاسی و حکومتی را پررنگ کرد. اسناد: https://www.adyannet.com/fa/news/1039
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.