افزودن نظر جدید

پاسخ به آریا - بخش 7: در جامعه زرتشتی، همبستری با محارم هم وجود داشت. 80 سند در این زمینه وجود دارد که بخش زیادی از این اسناد، مربوط به خود زرتشتیان است. حتی اگر برادر بخواهد به خواهر خود تجاوز کند و خواهر راضی نباشد، برادر میتواند به زور این کار را بکند و باز هم کردار نیک است! این هم از فرهنگ جن پرستی زرتشتی: https://www.adyannet.com/fa/book/25068
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.