افزودن نظر جدید

پاسخ به سامان خوب، آیا شما معتقد نیستید که محتوای کتب وحیانی محصول فعالیت های ذهنی و نتیجه گیری ها و قضاوت های قوای ادراکی فهم و عقل از دریافت های حواس پنجگانه به کمک ابزار های احساسات ؛ عواطف ؛ افکار ؛ خیالات و اوهامات بنیانگذاران ادیان و آیین ها و مخترعین یوغ های سبک و سنگین شرایع مذهبی باشد ؟ یا نادیده از راه نقل و قول های کتبی و شفاهی بر این باورید که محتوای کتب دینی از آسمان نازل شده و در گوش حضرات فرو رفته است ؟ مگر شهادت دادن نباید بر اثر رویئت مستقیم و بدون واسطه یک حادثه و اتفاق داده شود ؟ بهر حال در جهت خود شناسی ؛ خدا شناسی و شناخت معنا و مفهوم نهفته در پشت واژه اوستایی با ترجمه حقیقی و صحیح و مدرن آن یعنی " خود تو ده تایی " هیچ گونه سندی معتبرتر از واقعیت عینی در دست نداریم. ازطرفی دیگر شناخت خود و انسان و خداوند بدون شناختن طبیعت و کیهان مطلقا محال و غیر ممکن می باشند و این شناختن چند قرنی است که به دست علوم طبیعی و تجربی به زبان ریاضی افتاده است و با سرعت در حال پیشروی است. بهتر است که زوجیت قدیمی و کهنه خدا - دین جای خودرا به زوجیت نو و مدرن خدا - علم بسپارد و بیشتر از این اندیشه انسان را در ظلمت و تاریکی نگه ندارد. در مورد بررسی و شناخت سرنوشت های جنسی - عشقی پنجگانه و خودهای دهگانه ( به زبان عربی : نفوس عشره ) هیچ منبع و سند موثق تری غیر از وجود طبیعی انسان در دسترس نداریم و آنهم تنها در بخش تمایلات جنسی فرعی ؛ نهفته و پنهان در پشت میل جنسی اصلی آشکار و ظاهری. این امیال فرعی و پنهانی چهار نوع می باشند که تاکنون در مقابل چشمان سر بنیانگذاران و پدران علوم روانکاوی و روانشناسی غرب و پیروان آنان مثل گنجینه های گرانبها مخفی و کشف نشده باقی مانده اند. جای این امیال در عمق ساختار روان و و باطن هرکدام از افراد انسانی می باشد. هر قواصی که توانست تا آن اعماق نفوذ کند ، آنگاه موفق به صید آن دُر ها و گواهر و جواهر هم خواهد گردید. زوجیت با خود را نباید با زوجیت با خویشاوند مترادف و معادل و هم معنا داست. هر فرد انسانی در حالت اولیه کمال ایده آل بهشتی هستی از زوجیت با خود و عشق ورزیدن به خویشتن برخوردار بوده است و آنهم به پنج نوع. آیا شما می توانید به این حقیر جواب پاسخ زیر را بدهید : چه موجودی و چه چیزی به هر فرد انسانی نزدیک تر است غیر خود وی و خدای وی ؟ مرا ببخشید که پاسخ را هم ارائه دادم! طبق باور این حقیر وصلت " نزد - پیوند " به معنای زوجیت با پدر و مادر و برادر و خواهر نیست بلکه زوجیت با خود و خدای خود. طوریکه مطلع هستید خداوند متعال تنها نقش محبوب مذکر را بازی نمیکند بلکه نقش موئنث محبوبه را هم بازی میکند. امیدوارم سر گرامی شما را بدرد نیاورده باشم.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.