افزودن نظر جدید

عربها منابع ایران رو نابود کردند. یم منبع دسته اول بیار که ثابت کنی عربها منابع هخامنشی و ساسانی رو نابود کرده باشند. اما بدان که نابود کردن منابع دیگران، کار هخامنشیان وحشی بود. مثل آکروپولیس که هخامنشیان در تازش وحشیانه به یونان معابد رو نابود و کتابها را از بین بردند. زنده به گور کردن دختران هم کار هخامنشیان بود. لشکریان خشایارشا (پادشاه هخامنشی) در مسیر حمله به یونان، 9 پسر و 9 دختر را به عنوان نذر، زنده به گور کردند. (تاریخ هردوت، کتاب 7، بند 114) در شاهنامه هم آمده که زنان را باید زنده به گور کرد: https://www.adyannet.com/fa/news/26804
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.