افزودن نظر جدید

شما منابع فارسی را خوانده آید و شاهنامه؟!!! آفرین!!!!! دارا کیست؟!!!!!
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.