افزودن نظر جدید

به نظر من هم این تاریخ اشتباست .من از عملکرد کمبوجیه هیچ حرفی نمیزنم و پمیتونم تهمت ناروا اونم هم چیزی که مال هزاران سال پیشه بگم ...فقط بعنوان یه تاریخ دان میدونم کموجیه پسر کوچک داریوش بوده و کوورش پسر بزرگ داریوش که نامش درتاریخ به صحت میدرخشد اگه بنا باشه روز پسر داشته باشیم روز تولد کوورش روز پسر است نه کمبوجیه
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.