افزودن نظر جدید

چه برای مصری ها سینه چاک میکنی؟در عظمت ایران و ایرانی همین بس که رسول الله گفت اگر دانش به ثریا ( منظور در آسمانهای دست نیافتنی ) برود مردانی ( مردان عام است و منظور هم مرد و هم زنان دانشمند است ) به آن دست خواهند یافت (نقل به مضمون ).خب چرا درباره مصری ها و رومی ها و عرب ها و..... نگفت؟
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.