افزودن نظر جدید

خسرو پرویز یک بیمار روانی، کم عقل، شهوتران و قدرت طلب و در عین حال کودن... بنابر اسناد ایرانی و رومی: http://www.adyannet.com/fa/news/13496
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.