افزودن نظر جدید

فخررازي(سني مذهب) درذيل تفسيرآيه مباهله مي گويد: پيرمردي درشهرري به من برخوردکردومدعي شدعلي ازانبيا’ پيشين برتراست.پرسيدم چه دليلي داري؟ آيه مباهله راخواندوگفت: قرآن مي گويد :"ندع ...انفسنا"دعوت کنيم خودمان را.مدعوين عبارتندازابنائنا:پسران که حسن وحسين اند ونسائنا: زنان که کسي جزفاطمه زهرانبود وانفسنا:خودمان که کسي جزعلي نمي تواند باشدچراکه پيامبرخودش راکه نمي خواهددعوت کند.فلذاتعبيرخودمان نشانگراين است که شخصي حائزاين عنوان است که جامع تمام خصوصيات پيامبرباشد.بنابراين هرشان وخصوصيتي که خدابه پيامبرداده به علي هم داده منهاي جنبه نبوت. فلذاچون پيامبراشرف مخلوقات وانبيا مي باشدعلي نيزافضل است. اين عالم سني مي گويد :من ديدم درمقابل اين استدلال هيچ جوابي ندارم.اين استدلالي است که يک عوام شيعه براي فخر رازي (شيخ المشککين) کرده واوازپاسخ درمانده است
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.