افزودن نظر جدید

چه آمار دقیقی!!!! کدام منبع معتبر این آمار راداده است؟ اصلا در آن زمان سرشماری وجود داشته که میزان جمعیت آن دوران را ثبت کنه؟ در عجبم از این باستان پرستها که ادعای آزاد اندیشی می کنند ولی با سست ترین ادله و روی حدس و گمان و... حقایق تاریخی را بیان می کنند قتل35 میلیون نفر !!!!! در 14 قرن پیش؟!!!! جمعیت ایران سی سال پیش به زحمت به 30 میلیون می رسید! آقا یکم فکر داشته باشید هر مزخرفی را قبول نکنید خوبه که خدا به انسان هم عقل داده؟
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.