افزودن نظر جدید

سلام. درباره فتح ایران و نیز مسلمان شدن اکثر یرانیان از روی اختیار، اسناد ایرانی و حتی غربی فراوان است. بنگرید: چگونگی فتح جندیشاپور: http://www.adyannet.com/news/3168 خودزنی‌ قبل از جنگ قادسیه: http://www.adyannet.com/news/11218 و ...http://www.adyannet.com/category/82
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.