جنایات اشَوَنان زرتشتی در تازش به ترکستان

  • 1392/07/20 - 10:58
پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ بنا بر متن اوستا و توضیحات شاهنامه، اشَوَنان زرتشتی در تازش به ترکستان به دستور زرتشت انسان های بسیاری را کشته و اموال آنان را غارت کرده و زنان و دخترانشان را به غنیمت گرفتند.

بسم الله الرحمن الرحیم

امروزه موبدان زرتشتی ادعا می کنند که در تاریخ دین زرتشتی خشونتی وجود نداشته، در حالیکه این سخن همچون بسیاری از ادعاهایشان دروغ است. تاریخ دین زرتشتی دربردارنده ی سخت ترین و بی سابقه ترین جنایت ها، قتل عام ها و تجاوزگری ها است. بنا بر متن اوستا در هزاران سال گذشته مردم بی گناه به صرف اطاعت نکردن از زرتشت کشته می شدند. [1] که البته مواردی از این دست در متون تاریخی فراوان است. لیکن از جمله هولناک ترین جنایات در تایخ دین زرتشتی می توان به تازش اشَوَنان زرتشتی با تحریک زرتشت و به دستور گشتاسپ به سرزمین خیوَن ها اشاره کرد. در اوستا، درواسپ یشت، بند بیست و نهم تا سی و دوم آمده است که کی گشتاسپ ده ها هزار گاو و گوسفند به ایزد اهورایی نیاز کرد که او را کامیابی عطا کنند تا وی بتواند با ارجاسپ (پادشاه ترکان خیون) بجنگد و بر او پیروز گردد. کی گشتاسپ از ایزد درواسپ خواست که به وی نیرو عنایت کند تا بتواند سرزمین خیوَن ها را برافکند و صدها هزار نفر را از بین ببرد. ایزد درواسپ هم او را کامیاب ساخت. [2]

آنچه گفته شد از متن اوستا بود. شاهنامه نیز این حادثه ی تاریخی را بیان نموده است. گفتار شاهنامه از آن جایی شروع می شود که زرتشت ادعای پیامبری نمود. گشتاسب به او ایمان آورد. مدتی بعد، زرتشت گشتاسپ را تحریک می کند که پیمان صلح با تورانیان را زیر پا بگذارد. گشتاسپ نیز تحت تأثیر زرتشت پیمان شکنی نموده، از اطاعت ارجاسپ (پادشاه ترکستان) سر باز زد. [3]

چو چندى بر آمد برين روزگار
خجسته ببود اختر شهريار

بشاه كيان گفت زردشت پير
كه در دين ما اين نباشد هژير    

كه تو باژ بدهى بسالار چين
نه اندر خور دين ما باشد اين‏

نباشم برين نيز همداستان
كه شاهان ما در گه باستان

‏بتركان نداد ايچ كس باژ و ساو
برين روزگارِ گذشته بتاو

پذيرفت گشتاسپ گفتا كه نيز
نفرمايمش دادن اين باژ چيز

سپس ارجاسپ (پادشاه ترکان) باخبر شده، نامه ای به گشتاسپ می نویسد و از او می خواهد که به پیمان صلح برگردد و در ادامه گشتاسپ (ویشتاسپ) را از پیروی زرتشت بازمی دارد و از او می خواهد که به دین نیاکان بازگردد و از پیامبر دروغین (یعنی زرتشت) فاصله گیرد. این نامه نگاری ها سودی نمی بخشد و ارجاسپ به بلخ حمله می کند. اما راه به جایی نمی برد. پس از آن بود که گشتاسپ، اسفندیار را برای گسترش دین زرتشتی به سرزمین های همسایه فرستاد. [4] این چنین، اسفندیار پسر گشتاسپ بزرگترین و نخستین مبلغ و مروّج دین زرتشتی گردید. پس از آن گشتاسپ به سیستان رفت. در این هنگام ارجاسب از ترکستان دگربار به بلخ حمله کرد و لهراسب (پدر گشتاسپ) را کشت. ارجاسب و لشکریانش مستقیم به سمت آتشکده زرتشت رفتند و آنجا را تاراج کردند. در ادامه اسفندیار پسر گشتاسپ به جنگ ارجاسب می رود و او را می کشد و سرزمین ترکستان را غارت می کند. پس از پیروزی اسفندیار بر ترکان، گشتاسپ اسفندیار را به جنگ رستم می فرستد.[5] وقتی اسفندیار به نزدیک سیستان رسید، بهمن را به همراه ده موبد زرتشتی به سوی رستم فرستاد و از او درخواست کرد تا مزداپرستی و اطاعت از گشتاسپ پیشه کند. [6] رستم تلاش می کند تا به نرمی مسئله را ختم به خیر کند اما اسفندیار راضی نمی شود. درگیری بالا می گیرد. هنگام رجزخوانی، اسفندیار زرتشتی بودن خود و کشتار غیر زرتشتیان را به عنوان افتخار به رخ رستم می کشد :

شنــو كارهـــايى كه مـن كرده ‏ام 
ز گردنكشـــان سر بر آورده ‏ام‏

نخستين كمر بستم از بهــــر دين 
تهى كردم از بت ‏پرستان زمين‏

كس از جنگ جويان گيتــــى نديد 
كه از كشتگان خاك شد ناپديد

بله ؛ اسفندیار می گوید به خاطر گسترش دین زرتشتی، زمین را از بت پرستان خالی کردم. آنقدر انسان ها را کشتم و خون آدمیان را بر زمین ریختم که زمین از اجساد انسان ها پر شد و سطح زمین ناپدید! در ادامه اسفندیار می گوید : 

هرآنكس كه برگشت از راه دين
بكشتم بميدان توران و چين

نکته ی شگفت انگیز اینکه زرتشت در زمان رخ دادن این جنایت زنده و نزد گشتاسپ حاضر بود، اما مخالفتی با این تازش نکرد. و هیچ گاه مانع گشتاسب از فرستادن اسفندیار به جنگ رستم نشد بلکه نشانه ای وجود دارد که نشان می دهد زرتشت به این نبردها راضی و خرسند بود. حضور زرتشت نزد گشتاسپ در گفتار اسفندیار :

كنون مايه‏ دار تو گشتاسپ است 
بپيش وى اندر چو جاماسپ اسـت‏

نشسـته بيك دست او زردهِشت 
كه با زند و است آمدست از بهشت‏ [7]

حکیم فردوسی در شاهنامه می گوید که اسفندیار پس از تازش به سرزمین ترکان و قتل عام مردم آن سرزمین علاوه بر غارت کردن گنجینه های ارجاسب، دو گروه کنیز هم به همراه خود به بلخ می آورد و علاوه بر این، خواهران و دختران و مادر ارجاسب را نیز به غنیمت می گیرد :
                  
همه گنـج ارجاسـپ در باز كــرد
بكپّــان درم سـختــن آغــــاز كرد

هزار اشتــــر از گنج دينار شــاه
چو سيصد زِ ديبا و تخــت و كـلاه‏

صد از مشـك، وَ ز عنبر و گوهران
صـد از تاج، وَ ز نامـــــدار افسـران‏

از افگندنی هاى ديبــــا هـــــزار
بفـرمـــــود تا برنــهـــــادنــــد بــار

چو سيصــد شتر جامه چيـنيان
ز منســــــوج و زربفـت و ز پرنيان‏

عمارى بسيـچيد و ديبا جليــــل
كنـيزك ببـردند چينــــى دو خيــل‏

برخ چون بهـار و ببالا چو ســـرو
ميان ها چو غرو و برفتـــــن تـذرو

ابا خواهــــــران يل اسفــــنـديار
برفـــتنــد بت روى صـــــد نامـــدار

زپوشيده رويان ارجاسـپ پنــج
ببـــردند با مويـه و درد و رنــــــــج‏

دو خواهر دو دختر يكـى مادرش
پر از درد و با سوك و خسته برش‏ [8]

و روشن است که هم اسفندیار و هم گشتاسپ هر دو بنا بر گفته ی شاهنامه از نخستین زرتشتیان و مبلّغان دین زرتشتی بودند. [9] شخص گشتاسپ نیز بارها در گاتها و ... به عنوان انسانی دیندار و معتقد به آیین زرتشتی توسط زرتشت و دیگر پیشوایان زرتشتی ستوده شده است. و هنوز هم موبدان زرتشتی در جشن ها و گاهنبارها گشتاسپ و اسفندیار را می ستایند. از جمله در بند نود و ششم تا یکصد و چهل و دوم از «فروردین یشت» نام بزرگان تاریخ دین زرتشتی آمده است که یکی از آن ها سپِنتوداتَ (Spentodata) است که در گویش پهلوی اسفندیار نامیده شده است. [10] حتی امروزه نیز موبدان زرتشتی در نیایش های خود از جمله «همازور فروردینگان» به ستایش او می پردازند. آن چنان که پس از ستایش فرمانروایان و موبدان می گویند : « فزون نیرومند باد فروهر یل اسپندیار با فروهر همه رزمیان و پهلوانان و دلاوران و زورمندان و ستایندگان دین ... » [11] و در پتت (توبه نامه) آذباد مهراسپندان که از بخش های اصلی خرده اوستا است، نیز اسفندیار به عنوان یکی از گسترش دهندگان دین زرتشتی که دینش را از اهورامزدا و زرتشت آموخته بود، ستوده شده است. [12] جالب است که به گفته ی موبد اردشیر آذرگشسب اولین نمازی که زندگان به نام انسان درگذشته (از دنیا رفته) می خوانند همین پتت (Patet) و به اوستایی (Paitita) است و همچنین در روز سوم از درگذشت هر شخص، بازماندگان این سروده را می خوانند. [13] این نشان می دهد که موبدان زرتشتی هنوز هم اسفندیار را به بهترین وجه می ستایند.

پی‌نوشت :

[1]. نگاه کنید به مقاله « زرتشت : اکثر مردم دنیا ، باید کشته شوند ... »
[2]. اوستا ، ترجمه دکتر ج. دوستخواه ، انتشارات مروارید ، تهران ، چاپ شانزدهم 1391 ، ج 1 ص 350 - 351 ، برای دیدن تصویر صفحه کلیک کنید.
[3]. شاهنامه فردوسی ، مؤسسه نور ، تهران ، صفحه ۶۴۷ – ۶۴۹ ، بخش " پيدا شدن زردشت و پذيرفتن گشتاسب كيش او را "
[4]. همان ، صفحه ۶۶۹ ، بخش " فرستادن گشتاسپ اسفنديار را به همه كشور و كيش به گرفتن ايشان از او "
[5]. همان ، صفحه ۷۱۵ - ۷۱۶ ، بخش " پاسخ دادن گشتاسپ پسر را "
[6]. همان ، صفحه ۷۱۸ ، بخش " فرستادن اسفنديار بهمن را به نزد رستم‏ "
[7]. همان ، صفحه ۷۳۱ – ۷۳۲ - ۷۳۷ ، بخش " ستايش كردن اسفنديار نژاد خويش را "
[8]. شاهنامه فردوسی ، ناشر : مؤسسه نور ، تهران ، صفحه 710 ، بخش " بازگشتن اسفنديار نزد گشتاسپ‏ "
[9]. همان ، صفحه 669 ، بخش " فرستادن گشتاسپ اسفنديار را به همه كشور و كيش به گرفتن ايشان از او "
[10]. اوستا ، ترجمه دکتر ج. دوستخواه ، انتشارات مروارید ، تهران ، چاپ شانزدهم 1391 ، ج 1 ص 426
[11]. خرده اوستا ، به ترجمه اردشیر آذرگشسب ، تهران ، 1355 ، ص 160
[12]. همان ، ص 166
[13]. همان ، ص 183

 

مقاله مرتبط: نقد و بررسی یادگار زریران (جنایات هولناک زرتشتیان در حمله به ترکستان از نگاه روایات زرتشتی)

 

تولیدی

دیدگاه‌ها

زرتشتی ها باید پاسخ گوی این جنایت باشند. &

اَرجاسب یا اَرجاسپ یکی از شاهان خیون‌ها است که تیره‌ای از ایرانیان باستان بودند. در شاهنامه پادشاه ترکان چین و توران است. تبارنامه‌های گوناگونی برای او آورده‌اند. طبری او را پسر شاوسپ، برادر افراسیاب نوشته است. در مجمل‌التواریخ او را نوهٔ افراسیاب دانسته‌اند. ولی بلعمی او را برادر افراسیاب آورده است.شاهی او هم‌زمان با شاهی گشتاسپ و پیدایش زرتشت در ایران است. زرتشت دین خود را به گشتاسپ عرض کرده و گشتاسپ آیین او را می‌پذیرد، اما ارجاسپ به این بهانه که گشتاسپ آیین کهن را رها کرده به ایران می‌تازد. چندین نفر از خویشان گشتاسپ همچون زریر (که نوشته پهلوی یادگار زریران از روی او نامگذاری شده) در این جنگ می‌میرند، ولی در پایان، اسفندیار که پسر گشتاسپ است در بیرون راندن ارجاست از ایران کامیاب می‌شود. در نوشته پهلوی یادگار زریران، ارجاسپ در این جنگ دستگیر شده، قطع عضو شده، و سپس آزاد می‌شود، ولی در شاهنامه او از چنگ ایرانیان می‌گریزد. شکست ارجاسپ را گویند که در کوه مَد-فْرَیاد مابین پَدِشْخْوارگر و کومیش رخ داده است.چندین سال پس از داستان بالا، گشتاسپ به اسفندیار بدبین شده و او را در دز گنبدان زندانی می‌کند و خودش هم از پایتخت خود که بلخ بوده، راهی سیستان می‌شود. ارجاسپ با شنیدن دربند بودن اسفندیار و نبودن گشتاسپ در بلخ بار دیگر به ایران می‌تازد و لهراسپ، پدر گشتاسپ را کشته و دختران گشتاسپ که به‌آفرید و همای نام داشتند را اسیر می‌کند و به رویین‌دز می‌گریزد. گشتاسپ در پایان به پیشنهاد دستور خود که جاسپ است، اسفندیار را از بند آزاد می‌کند و اسفندیار با عبور از هفت‌خان و رسیدن به رویین‌دز، ارجاسپ را کشته و خواهران خود را از بند او می‌رهاند. مقصر خود ارجاسب است نه گشتاسب! و زرتشت!

این همه اینها دم از فرهنگ می زنن این بود ؟ پس معلوم میشه که یونانی ها اینها رو وحشی و بربر می دونن واسه چیه !!!

فريدريش نيچه بزرگترين انديشمند و فيلسوف جهان: زرتشت بزرگترين پيامبر هوشمند و تيزهوشي است كه پايه هاي گسترده انديشه سازنده و مردميش تاكنون براي باختر استوارترين ستون زندگي بوده است.انديشه زرتشت اموزش هاي بزرگي براي نيك زندگي كردن،نيك در پيوند بودن،نيك رفتار داشتن و نيك سخن گفتن و بالاتر از همه چگونه ارج و ارزش نهادن به ديگران است. او هيچگاه سخنش را به كار بردن پي در پي "راستي و درستي" خودداري نكرده و پيوسته همه مردم را بدين سو خوانده است،در سخن زرتشت شكوهي يافت ميشود ك دركمتر سخني ميتوان يافت. درود بر اشو زرتشت پيامبر نيك جهان كه پيروانش صالح ترين مردم جهان هستن به گفته بزرگان

من نمیدونم این نیچه ضد خدا که می‌گفت خدا مُرده پس زرتشت رو پیامبر کی میدونست؟!!!!!!!‌ پیامبر خدای مُرده؟!!!!‌ ضمناً! رستم فرخزاد!!!! با گفتن حرفهای تکراری و بی ربط نمیتونی قتل عام مردم به دست زرتشت رو ماست مالی کنی

نظراتمو بزرايد در رابطه با مورخاني كه زرتشت بزرگ را تحسين كردن جلال الدين اشتياني پيام زرتشت اگر عالمگير ميشد تودهاي مردم به اسانيت و خويشتن خويش غريب شده و به خود بازمي گشتند و از كليسا و معبد و مسجد و كشيش و كاهن و كاري و .... مي بريدند عجب زرتشت پيامبر بمتفكري بوده مورخان زندگيشو خودندن اصلا تازش به تركستان يك افسانه جعلي

نيچه مرد بزرگي بود اهاي نظراتم رابزاريد هااا خدا اشو زرتشت همه ميگن بهترين ديني بو كه جنگ طلبي نداشت هههه چه ضايعي اقا وحيد اقا وحيد سعي نكن اسمتو عوض كني من فكر كنم شما هايي كه ضد زرتشت هستيد خيلي زياديد...هه!!! بابا حرص نخور شما ضد زرتشت ژان كلنز را گير اوردي!!! اونم در حالي كه ميدونن ژان كلنز( كلش اف كلنز) و اشپيگل و حتي غياث ابادي دشمن تاريخ باتان ايران هستن من به داستان هاي ايران ستيز احتياجي ندارم حرف هاي بزرگترين مردان جهان در رابطه با زرتشت اينو ميرسانه و مورخان كه زندگيشو خوندن همين يزي دروغ محضه

سلام من مسلمونم.اگه دروغگو باشم مسلمون که باشم دروغگو باشم.زرتشتی هم که باشم دروغگو هستم و دین عوضم نمیکنه.اگه پست باشم مسلمون که باشم پست هستم و زرتشتی هم که باشم پست هستم و دین نمیتونه عوضم کنه.هنوز بگم؟

ولتر دانشمند و فيلسوف برجسته فرانسه: زرتشت كهن ترين آموزگار اخلاق بشري بود... من كاري به عصر و زمان او ندارم،هرچند ايرانيان نه هزارسال براي قدمت قايل شده اند اما تنها از اين نقطه نظر به وي مي نگرم كه هنوز پس از اين زمان، اموزش هاي اخلاقي او پايدار ست. انچه كه از نظر ترجمه ساده شده آن اموزش ها به زبان زرتشتيان در حالتي عاميانه باقي است، نشانگر آن است كه اين اموزش ا بسيار كهن مي باشد. درود بر اشو زرتشت، ولتر از بزرگترين اشخاص برجسته فرانسه است كه همواره زرتشت را تحسين مي كرد.

عجب!!!!! پس از دید ولتر ایراد نداره کسی مردم رو قتل عام کنه و معام اخلاق هم باشه!‌ ایشون آقای ولتر اوستا رو خونده؟ یا یه چیزی شنیده و رفته!؟؟ كاش اوستا رو ميخوند . ضمنا نظرات ژان كلنز رو بخونيد در دانشگاه كلژ دو فرانس فرانسه. جديدترين نظرات رو بخونيد‌

اقا سامان خسته شدم بزار كامنتام را بزاااااااااااااااار س كن ديگه اه ويل دورانت گفت بايد قبول كنيم دين برجسته اي است كه نسبت به ساير اديان معاصر كمتر جنگ طلبي خونخواري بت پرستي و خرافه جويي داشته است محقق زرتشت اون زندگي زرتشت ميدون كسي بودواين تازش به تركستان تخيلي و افسانهاست

اولا یونانی ها به غیر یونانی میگویند بربر ( آشکار شدن خریت و ابله بودن شما) با سند و مدرک.

موافقم كورش پرست ها واقعا اينجور هستن

همانند مرده پرستان ؟

زدی به خال ! دقيقا !!!! كورش پرستان مرده پرست !

سلام . خیلی جالبه . پس زرتشتیان هم از این کارها انجام دادن . مطلب رو کهخوندم به نظرم عجیبترین قسمتش این بود که نخستين كمر بستم از بهــــر دين / تهى كردم از بت ‏پرستان زمين‏ / كس از جنگ جويان گيتــــى نديد / كه از كشتگان خاك شد ناپديد . یعنی اونقدر آدم کشت که خاک ناپدید شد . آخرش هم که اونجا رو غارت کرد و زنها رو به غنیمت گرفت . حالا به نظر شما حق داشتن این کار رو بکنن ؟

درود بر اقای پانترک و رستم فرخزاد ابن خلدون کتب بسیاری در ان سرزمین بدست تازیان افتاد سعید بن ابی قاص و عمر بن خطاب در خصوص ان کتب نامه نوشت و در ترجمه کردن انها برای مسلمانان رخصت خواست. عمر بدو نوشت که ان کتاب ها را در اب افکند چه اگر انچه در انهاست راهنمایی است خدا ما را به راهنماتر از ان هدایت کرده است. و اگر گمراهی است خدا ما را از شر ان محفوظ داشته است بنابراین کتابها را در اب یا اتش افکند و علوم ایرانیان که در ان کتاب مدون از میات رفت و بدست ما نرسید خدا لعنت کنه مسلمانان را بی شرفا چه کردند حیف علوم ایرانیان بدست ما نرسید حیف...... عدد پی در عصر هخامنشی کشف شد

در بحث كتابسوزي‌ها،‌لطفاً تاريخ را درست و مستند نقل كنيد : [http://www.adyannet.com/news/12691]

زرتشتیای بی شرف بعد از قتل عام مزدکیان کتابهاشون رو آتیش زدن. بی شرفا چه کارها که نکردن. خدا لعنت کنه اونها رو. میگم پیرو جان!!!!!! عدد پی که هیچ، بنگ هم توسط هخامنشیان کشف شدا ! خوب دفت کن شاید اولین فضانوردان هم هخامنشی بودن!!!!!!!! تو هم مثل اون رستم زنجیر پاره کردی؟

مزدكيان كفار بي شرفي بودند و خوب شدند ان كفار را كشتند تازش به تركستان يك افسانه تخيلي مي باشد و توسط بزرگان و مورخان و دانشمندان بزرگ ايرانشناس رد شده است خدا لعنت كنه پانتركان بي هويت را لعنت كنه مسلماناني را كه صدهاهزار زرتشتي را قتل عام كردند اقا مزدكيان منظرت چن هزار مرد كافر رايگي اها فهميدم!!!!!! مسلمانان اينقدر جنايت كردند كههم كيشان و هم وطنانشون هم از جناياتشون نوشتن!!!! وحيد و وحيد اوغلان و وحيد ترك اوغلان ميدونم يكي هستيد فكر كرديد مثل اون مسلمانان فريبكار كه زرتشتيان را فريب دادند منم فريب ميخورم هههه!!!! اقا وحيد ديگه چند تا اسم جديد ميخواي بزاري !!!!

پسر جان حسابی زنجیر پاره کردی‌ها! اینقدر به پدر و مادر مسلمان خودت فحاشی نکن! تو که ادعا می‌کنی که باید حرمت آباء خودتو نگه داری (و به خاطر همین روش غلط حاضری تاریخ رو سانسور کنی و دروغ بگی) چرا به اجداد مسلمان خودت فحش میدی؟!!!!!!!!! سواد تاریخیت افتضاح هست واسه همین سند دادن تو کارت نیست!‌ فقط زنجیر پاره کردی!!!خدا شفات بده ‌

برادر عزیز در اندیشه زرتشتی برده داری منع میشود می توانید به تاریخ برده داری در ایران باستان نگاهی بیاندازید.ثانیا اگر کسی دارای این اندیشه باشد که قتل و کشتن نشانه قدرت است دیگه نمیاد که بیاد برتری صلح کردن وارامش کردن رو نشون بده ثانیا لطفا منابع تاریخی بیشتری بدین چون از نظر منابع مقاله نویسی مراجع قابل قبولی نذاشتین. و من هم هرچه گشتم به غیر از وبلاگتون کس دیگه ای چنین چیزی نگفته. و در ضمن گفته شده "که هرکس برگشت از راه دین" یعنی به دینش خیانت کرد هنوز مقاله رو تا آخر نخوندم برم بقیه اش رو ببینم...

در اندیشه زرتشتی برده داری کاملا امری مرسوم بود. این ادعا که زرتشتیان برده داری نمی‌کردند از دروغ‌های موبدان زرتشتی است که متأسفانه عده‌ای ساده لوح باور کرده اند. درباره تأیید برده داری در دین زرتشتی این را بخوانید: [http://www.adyannet.com/fa/news/1005] درباره اسناد مربوط به کشتارها, به اوستا و شاهنامه و یادگار زریران استناد کردیم. معتبر نمی‌دانید؟

درود بر شما ! باز جناب سامان مهملی درین خراب شده کپی پیس نمودند و مارو به زحمت انداختند ،به راستی که لقب"رسوایان عالم" برازنده شما اسلام گرایان است ،البته منظورم مسلمانان عزیز نیست . دیگه هر کسی که ذره ای با شاهنامه اشنایی داشته باشه میدونه این جنگ رو ارجاسب به سبب زرتشتی شدن گشتاسب اغاز کرد و در واقع مهاجم ارجاسب بود و شاه ایران تنها مدافع بود ،پس اینکه میگید چرا اشو زرتشت با دفاع مخالفت نکرد منطقی نیست ،سخن زرتشت تنها این بود که نباید به شاه خونخوار ارجاسب باج صلح داد ،اگر شما به جای زرتشت میدادید چکار میکردید ؟ گذشته ازین سخن ایشون هیچ تاثیری در عمل شاه نخواهد داشت چون روحانیت تا زمان ساسانیان قدرتی نداشت ! همونطور که قبلا هم گفتم زرتشت در گاتاها جنگ رو تحریم کرد و ایینشو رو دور اندازنده جنگ افزار میدونه اما در بندی هم میگوید «در برابر ظلم از خود مدافعه کنید»! در رابطه با اصل جنگ که با پیروزی ایرانیان همراه بود باید فرهنگ ان دوران رو بررسی کرد ،تجاوز به زنان کشور مغلوب سنتیه که در ان دوران رایج بود و به عقیده من در ایران منطقی تر بوده چون بر خلاف مسلمین کنیزان رو در بین سپاهیان تقسیم نمیکردند ! مسلمین عراق در حمله به ایران هم ضمن تجاوز به زنان ایران زنده بگورشون میکردن و این بیش از پیش وجود این جنایت در اسلام تایید میکنه !

بعضی وقتا لازمه که لکه های کثیف رو پاک کرد. شاید به این خاطر اونها رو کشتن. وقتی خدا یه جایی سیل و زلزله می فرسته خیلی ها رو میکشه. جون خیلی ها رو میگیره.شاید خدا به اشو زرتشت پیامبر دستور داد مردم ترکستان رو بکشه. چه اشکالی داره؟

واقعا نظر احمقانه ای دادی اصلا مگه زرتشت از طرف خدا اومده بود ک بگه مردم فلان جا رو بکشه برو یکم به حرفای احمقانت فک کن

با اجازه دوستان ! باز این شیرین برای ماله کشی آستین بالا زد ! واسه ماله کشیدن بر رسوایی های تاریخ زرتشتی !! شیرین !! از تجاوز به محارم گرفته تا قتل عام مردم بیگناه به دستور زرتشت ! بعدش هم که دزدین ناموس مردم و ... ! پس شیرین اگه کسی قرار داد صلح رو زیر پا بگذاره عیبی نداره ؟ خوبه قبول داری زرتشت پیمان شکنی کرد ! کی گفته ارجاسب خونخوار بود ؟ خونخوار هم باشه باید علیهش پیمان شکنی کرد ؟ پیمان صلح پیمانه ! شرف و انسانیت آدم رو نشون میده حتی اگر با دشمن باشه × ولی زرتشت ... پیمان رو زیر پا گذاشت ! ما اگه جای زرتشت بودیم پیمان شکنی نمی کردیم × سر حرفمون وامیستادیم × اگه دشمن پیمان شکنی کرد ادبش میکردیم ! نه اینکه خودمون پیمان شکنی کنیم ! رفتار زشت پیروان یک دین شاید قابل چشم پوشی باشه اما رفتار رهبر اصلی یک دین ... نه !!!!

مریم خانم ! شاید بشه حرف شما رو قبول کرد البته نه کامل ولی ای کاش اون شیرین زرتشتی بی تربیت حرف زدن و فکر کردن رو از شما یاد میگرفت ×

جنایت و وحشی گری از طرف از کسی که باشه زشت و ننگ هست. حاضرید کل خانواده ی شما رو بدن دست داعش تا سرشون رو ببرن و بعد بگین چه اشکالی داره.

اخه دروغگوی بیسواد تو که اندازه یه نخود مغز نداری چرا چرند مینویسی و مردم به زحمت میندازی ؟ در اوستا نیامده که کشتاسب بخواد صدها هزار نفر رو ازبین ببره ! منظور پنجاه هزار،صدهزار ... بر افکندن تعداد سرزمین خیون های وحشی بوده که مداوما به ایران حمله میکردند ! زرتشت تنها گفته نباید به شاهان ستمگر ترک و ارجاسب باج داده بشه چون چنین چیزی در دین من نیست بلکه باید در مقابل ظلم ایستاد ! خیون ها کلمه ای سواد نداشتن چطور به گشتاسب نامه نوشتن ؟ بابا دو نفر میفرسته و گشتاسب تهدید میکنن اگر به دین قبلیت بازنگردی به ایرانشهر حمله میکنن و مردم میکشن و به بردگی میگیرن ... پس تهاجم از جانب ارجاسب بود و شما حالا شدی مدافعش ! اسفندیار کجا مبلغ دین زرتشتی شد ؟ اسفندیار تنها به پیشنهاد کشتاسب که دستیابی به تاج و تخت در ازای پیروزی بود با ارجاسب جنگید و شکستش داد و دیگر هرچه کشت در جنگ و دفاع بوده ! شما به این میگید جنایت ؟ اسفندیار با افتخار از کشتار غیر زرتشتیان سخن میگفت؟ جنگ ایشون در مقابل تهاجم ارجاسب بود و همونطور که میگه« ﺯ ﮔﺮﺩﻧﻜﺸـــﺎﻥ ﺳﺮ ﺑﺮ ﺁﻭﺭﺩﻩ ﺍﻡ» و مابقیش منظور از بت پرست(وجه تمایز) هم ترکان بوده یعنی میخواسته ترکان رو با اصطلاح دیگه ای نام ببره ! ضمنا در کدوم سلسه تاریخی ایران زرتشتیان غیر زرتشتیان رو به زور قتل عام زرتشتی میکردن ؟ جنگ توران و چین هم دفاعی بود و شما دارید از تک بیت ها و اغراق های یه کتاب شعر سواستفاده میکنید ! هدف گشتاسب از فرستادن اسفندیار به جنگ با رستم رو هر خری بهتر از من و شما میدونه اینا چه ربطی به زرتشت داره ؟ اگه اینطوره چرا علی از حمله عمر به ایران مخالف نکرد پس راضی بوده ؟ همونطور که دوستمون گفت غنیمت گرفتن زنان در ان دوران در تمام جهان مرسوم بوده و البته این رسم بین مسلمین (اعراب)به بدترین شکل اجرا میشه ! حال انکه معقول ترینش در ایران بود . متاسفم برات

صهیونیست نژادپرست ! خیونها صدها هزار سرزمین داشتند ؟ می فهمی چی میگی ؟ یه چیزی بگو با عقل جور دربیاد ! پس به نظر تو پیمان شکستن با این توجیه که فلانی آدم خوبی نیست کار درستیه ؟ یعنی کار زرتشت خوب بود دیگه ؟ اینطوری هرکی میتونه بگه فلانی خوب نیست پس پیمان شکنی میکنم !!!!! ببین هرچی هم دست و پا بزنی نمی تونی این قضیه رو توجیهش کنی !!!

شما مسلموناي بيشعور ميليون ها زرتشتي را كشتيد و انها را به اجبار مسلمان كرديد از اعراب تا قاجار محمد و علي و حسين قاتل هزاران جنايت كردند عدالت علي درواقع جناياتش بود كه گفتبد عدالت زرتشت به عنوان نماد دانش فرهنگي جهان از نظر تمامي فيلسوفان و دانشمندان نامدار يوناني و رومي هست بالاترين رده فرهنگي جهان امريكا اروپا رفاه و اسايششان بخاطر تعاليم زرتشته همون طوري كه گفتن تو ميفهمي يا فردريش ويلهلم نيچه برو بچه ننر ميخواي روي حرف افلاتون و ارسطو سقراط زر زر كني تو ميدوني يا هرتسفيلد تو بلدي يا لومل كه زر مفت ميزني [...] به زنان هم بي همتاست ده ها برابر زرتشت حسين جنايت كرده

عاریایی بیشعور گوش کن ! مثل اینکه قبل از نظر دادن بنگ مصرف کردی ! آخه مصرف بنگ و حشیش از سنتهای زرتشتی هست که خود زرتشت هم مصرف کننده بنگ بود. اینو من نمیگم موبدان زرتشتی میگن ! حالا تو بیشتر میفهمی یا موبدان زرتشتی ؟!!!!!!!!!! سند اینکه زرتشت خود بنگ و حشیش به ملت میداد تا بهش ایمان بیارن : http://www.adyannet.com/news/13780 ولی در مجموع اونقدر حقیر و بدبخت هستید که دست گداییتون جلوی غرییها درازه ! واسه شناخت دین خودتون هم باید به غربی ها مراجعه کنید ! اینقدر فقر فرهنگی و علمی دارید !!زرتشت قاتل ملت تورک که سندهاش تو همین متن اومده ! زرتشت اگه آدم بود به دختر خودش تجاوز نمیکرد. آره ! بدون ! میخای برات سند از اعترافات موبدان زرتشتی بیارم که زرتشت بنا بر رسم ازدواج با محارم به دختر خودش هم تجاوز کرد. همچی کثافتی رو داری ازش دفاع میکنی

آریایی؛ بخشی از انتهای کامنت شما به دلیل دربرداشتن کلمات رکیک و توهین به انسانیت و اشرف مخلوقات، حذف گردید. فلسفه زرتشت از اوستا (مخصوصاً گاتها) را بخوانید که رسیدن به روان گاو مقدس، بالاترین مقام عرفانی و فلسفی زرتشت است [http://www.adyannet.com/news/1329]. اما اینکه فرمودید مسلمانان، میلیونها زرتشتی را کشتند، حرفی عجیب است. در زمان فتح ایران به دست مسلمین، کل سپاه مسلمین 20-30 هزار نظامی هم نداشت. چطور ممکن است 20 هزار نفر با سلاح ضعیف و ابتدایی، میلیونها نفر را بکشند؟ این حرف شما توهین بزرگی به مردم ایران است. یعنی مردم ایران آنقدر بی‌غیرت ... بودند؟ بعید است. به هر روی اکثر نقاط ایران با صلح فتح شد. اکثر ایرانیان نیز از روی اختیار مسلمان شدند. مسلمان شدن اکثر ایرانیان از روی اختیار، گفتاری از عبدالحسین زرینکوب [http://www.adyannet.com/news/12856]. مسلمان شدنِ اختیاری ایرانیان در نگاه احسان یارشاطر (بنیانگذار مرکز مطالعات ایرانشناسی و استاد بازنشسته مطالعات ایرانی در دانشگاه کلمبیا نیویورک): [http://www.adyannet.com/news/15368]. پیامبر و اهل بیت به راه‌های مختلفی از ایرانیان تقدیر و دفاع کردند و تهمت جنایت به آنان، غیرمنصفانه است. حدیث پیامبر (ص) و نجاتِ زرتشتیان از دست هارون‌الرشید: [http://www.adyannet.com/news/13349]. امام موسی کاظم (علیه السلام) و بُشر حافی [http://www.adyannet.com/news/14081]. امام رضا (علیه السلام)، نظام بسته طبقاتی و مرد بلخی [http://www.adyannet.com/news/13811]. حضرت علی (علیه السلام) و دفاع از اسیر ایرانی [http://www.adyannet.com/news/13709]. نامه ها و سخنان حضرت علی (ع) درباره ی مردم ایران [http://www.adyannet.com/news/1560]. حمایت برخی شاهزادگان ساسانی از پیامبر اسلام [http://www.adyannet.com/news/13066]. ایرانیان و جهاد علیه اعراب مرتد در عصر پیامبر(صلی الله علیه و آله) [http://www.adyannet.com/news/12981].

من حقيقت گفتم درسته ميليون زرتشتي را مبالغه كردم عذر ميخواهم ولي از صدهاهزار نفر كمتر نبوده جناب سامان بدانيد زرتشتي ها تا قاجار و صفويه كشته و رانده شدن و مسلمانان با زورگويي به انان سختگيري و هميشه مورد ازار و اذيت قرار ميگرفتن و تا جايي كه كشتار هم صورت گرفته بعد از حمله مسلمانان اختياري؟‌راندنشان از كشور كه ميگفتن اسلام اوريد مهاجرت كنيد يا كشته شويد اين اختيار واقعي است؟ خود نظاميان 120 هزار نفري بودند غيرنظاميان چه يا رستم فرخزاد بابك خرمدين كه بعد از ان برعليه انان شورش هايي صورت گرفت و ده ها هزار كشته ميدادند؟ حمايت شاهزادگان؟ نوادگان يزدگرد مشغول گرداوري سپاه راي مقابله با مسلمانان شدند كه نتوانستند و ادامه نيز داشت ولي سركوب شد . و تخريب باهاي باستاني و به اتش كشيدن و غارت مال و اموال غيرقابل انكار هست و به كنيزي گرفتن دختران و شبيهخون زدن اعراب و طوفان ها نيز با اعراب يار بود اين كه با صلح ايران فتح شد دروغي بيش نيست كه بخاطر اينكه به اسلام خدشه اي وارد نشود امام حسين : ايرانيها را بايد به نوكري عربها دراورد و زنان انها را در بازار فروخت. سعید بن عاص که فرمانده ارتش بود، وارد گرگان شد و با گرفتن 200 هزار دینار با آنها مصالحه کرد و بعد وارد شهر طمیسه شد که کنار دریا قرار داشت و آنها درخواست امان کردند و گفتند اگر امان بدهید ما اسلام می آوریم. بعد از امان دادن، ارتش اسلام گفت که ما یک نفر هم از شما را نمی‌کشیم. بعد از گشودن درب قلعه شهر، سعید بن عاص دستور داد تمام مرد و زن و بزرگ و کوچک را از دم شمشیر گذراندند و جز یک نفر. چون گفته بودند جز یک نفر را نمی کشیم. این عملکرد یکی از فاتحان در کشور ایران. (الکامل ابن اثیر، ج3، ص110)

تو اصلا میدونی جمعیت کل ایران در ان زمان کهن در قبل از سلسله مادها چقدر بوده میگی صدهزار ؟؟ مواد زدی؟؟؟ شمای اسلام گرای افراطی جهان سومی جاهل بفهم اون بخاطر ارجاسب و مقصر و اغازگر جنگ بوده ک از زیر اون ظالمان رها بشن اشو زرتشت پاک که فسلفه اش نزد داشنمنوان بزرگ جهان مورد استفاده میشد و تمام فیلسوفان مورخان یونانی و بزرگان رومی تا کنون لقب بالاترین نماد دانش فرهنگی جهان را برخوردار است که زمانی بالاترین رده فرهنگی اروپا بود،،،،،!! مردی که در ان زمان کهن رموز هستی را چنان شکافت که حیرت ایندگان را براشفت و او که با شمشیر نه بلکه چراغ راه را به مردم نشان میداد و انتخاب را بر عهده مردم می گذاشت. این بزرگ مرد علم طب به دانش پزشکی و گیاه شناسی بالا دست یافته که در اوستا چنین موضوعی مشخص است. گاهشمار او دقیق ترین گاهشمار جهانی است و این حاکی از دانش نجوم است که و را معلم فیثاغورت میداند(!) آموزگار جهانی تاریخ و اولین معلم و مبلغ راستین و نیک کردار دینی که اعترافات غرب را مبنی بر اسوده بودن و ایجاد رفاه و ارامش بر کشور از روی فلاسفه اوست. از نوادر ابراندیشمندان جهان که نه تنها در فلسفه بلکه در علوم طب و پزشکی نیز مهارت یافت که دانشمندانی در همان زمان پدید اورد که نامشاه از یاد ها رفته است. و تاریخ شکوه و عظمت ایران را با راستگویی عدل سخاوت و زیرکی ساخت که در عصر هخامنشیان نیز از اشکال مخروطی و در ساخت اثار باستانی در عدد پی (3.14) دست یافته بودند...!!! و وجود ریاضیدانان و معمارانی که دراین دوره کشف شده حاکی از علم بالای ریاضیات پارسیان بوده و..... همین امدیشه های زرتشت بزرگ مردی را پدید اورد که جهان مانند او ندید .. اولین منشور حقوق بشر اولین امپراتوری یکپارچه ازاد جهان و اولین شاه عادل و مقتدر ترین فرمانده تاریخ. (کورش کبیر) تا شجاع ترین سربازهای جهان و انسان فداکاری که در راه وطنش بر علیه اسکندر قیام کرد. (اریوبرزن) و تا اولین زن فیلسوف جهان ( بانو ورتا) و معلم بزرگ دانای جهان ( ارشیت) تا اولین زن دریاسالار دنیا. ( ارتمیس) و بانوی ایثارگر خواهر اریوبرزن که همراه او شهید شد ( یوتاب) و شاه ابادگر و دانای ایران زمین از معدود شاهانی که با بسیار مشکلات و جنگ ها برامد و تواتست ایران را قدرتمند سازد ( داریوش بزرگ) و مهندسان و معماران و هنرمندان پزشکان نجوم دانان فیلسوفان دیگر که نام بیشترشان ثبت نشده بخاطر وجود این زرتشت پیامبر مهر و محبت است و این چه دولت غرب تا اروپا و مردم شرق دور تا خاورمیانه این را میگویند

زرتشت چطوری میخاد جواب بده ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ اولش که ناجوانمردانه ÷یمان شکنی کرد بعدش هم... ملت تورک چه گناهی کردن که اینطوری به دست مزدوران زرتشت قتل عام شدن

عجیبه که یکی تو نظرات گفت باید فرهنگ ان دوران رو بررسی کرد . غافل از اینکه زیرپاگذاشتن پیمان در هر موقعیتی زشته . پیمان شکستن همیشه ناپسنده. اگر طرف لایق صلح نیست میشه باهاش پیمان نبست اما اگر عهدی بسته شد باید تا پایان مدت بهش وفادار موند. گمان نمیکنم این رفتار زشت قابل توجیه باشه .

اقای احمد زاده ! منظور من از در نظر گرفتن فرهنگ ان دوران ربطی به عهد پیمان نداره بلکه موضوع اخلاق جنگی بود گذشته ازین برچه اساسی میگید شکستن عهد و پیمان در هر شرایطی زشته ! فرض کنید اسراییل قدرتمند هر سال چهل میلیون دلار از ایران «ساو» و «باج» میگیره و در ازای اینها به شما حمله نمیکنه ! ایا درین شرایط نگه داشتن عهد و پیمان با اسراییل جایزه ؟ زرتشتیان در ان دوران ایزدی داشتند به نام »ایزد میترا« که ایزد عهد و پیمان بود ،حلقه ازدواجی که دست همسرتون میکنید که نشان دهنده وفاداری به پیمان در ریشه در عقاید ایشون داره پس برای زرتشتیان ان دوران از عهد و پیمان چیزی نگید ! زرتشت تنها گفته : «ﺑﺘﺮﻛﺎﻥ ﻧﺪﺍﺩ ﺍﻳﭻ ﻛﺲ ﺑﺎﮊ ﻭ ﺳﺎﻭ» ساو مبلغیه که شاهان قدرتمند از شاهان ضعیف میگیرن و معنی باج صلح هم مشخصه ، زرتشت بزرگ گفته در دین من باج و ساو جایی نداره ، ایا شما عقیده دارید که زرتشت باید به شاهان زورگو باج و ساو میداد ؟ بعد ازین ارجاسب به ایران حمله میکنه ولی اسفندیار شکستش میده ...توضیح دادیم ...

اقای سامان اگر ممکن شما که مطالعات بیشتری داشتید و منطقی تر هستید پاسخ گوی این مقاله باشید ، من که حوصله حرف زدن با وحید ندارم

سلام وحید گرامی ، گرچه از حضور شما در سایت خرسندیم لیکن خواهشمندیم که در حین گفتگو مؤدبانه تر دیدگاه خود را ارائه کنید. تا خدای ناکرده موجب دلخوری نابجا نگردد. سپاس

سلام shirin گرامی ، گرچه در بسیاری امور با یکدیگر اختلاف عقیدتی داریم لیکن به تعبیر مولایمان علی انسانها یا در دین با تو برادرند یا در انسانیت با تو برابرند. ما نیز راضی به ناراحت کردن شما و دیگر عزیزان نیستیم . رویه ما نشان دادن و علنی کردن دیدگاه ها و نظرات کاربران مختلف است با هر طرز فکری .

به هرحال کسی که مقاله ای مینویسه باید در ازای پرسش های مخالفان پاسخگوی خوبی باشه ، در غیر این صورت به عقاید خودش هم ضربه میزنه ! علی هم گفته : انسانها یا در دین با تو برادرند یا در خلقت شبیه تو هستند .

وقتی شما بحث را به مسائل اسلامی می کشانید یعنی دیگر توان دفاع از باورهای زرتشتی را ندارید . همین ما را به هدف خود رسانده است. دفاع از اسلام بر عهده ی صاحب دین است.

سلام معلومه که این زرتشتی ها نمی تونن بحث کنن !!! شیرین ! پیمان شکنی زرتشت بر شما مبارک !!!! قتل عام و تجاوز به زنان غیر زرتشتیان ... هم !!!! دست و پا هم نزن ! هرکاری کنی این لکه ننگ پاک شدنی نیست !!!!

آقای فخرایی چون شما گفتید باشه سعی میکنم ! به یکی دو تا از دوستام گفتم بیان تو بحثها شرکت کنن ! چه حالی میده سر و کله زدن با این مجوسی ها !! تفریح خوبی میشه برای اوقات فراغت !!!!!

حالا اگر من با یک نفری عهد ببندم بعد بگم چون ظالمه عهدشکنی کنم عیبی نداره ؟ اگه اینطوریها باشه سنگ رو سنگ بند نمیشه هرکی میتونه به بقیه تهمت ظلم بزنه و بعد هم پیمان شکنی بکنه و بعد هم به کشورش حمله کنه و مردم رو بکشه و ناموسشون رو بدزده . آقا کار زرتشت درست نبود نباید عهدشکنی می کرد. اصل تقصیر هم به گردن زرتشت بود نه ارجاسب

استاد فخرایی سلام . استفاده می کنیم استاد ! باستان گرایان جوابی دارن بدن ؟ انواع کردار نیک در ایت حادثه تاریخی = 1) پیمان شکنی زرتشت 2) قتل عام مردم ترکستان به جرم زرتشتی نشدن 3) به عنیمت گرفتن زنان و دختران ترک 4) افتخار به این قتل عام وووو

سلام گرامی ؛ از حضور شما در سایت خرسندیم . به دلیل کمبود وقت چندان توان حضور در مباحث را ندارم . اگر برایتان امکان پذیر است در مباحث شرکت کنید . سپاس

و قتل عام صدهاهزار زرتشتي توسط مسلمانان و راندنشان از كشورخويش و سختگيري هاي بسيار به زرتشتيان و به اجبار اسلامي كردن انان و همچنين بودن امامن در صف لشگريان اسلام و كشتار زن و بچه وووو ديديد غير از اينا چيزي پيدا نكرديد ووو ميكنيد جالب بود. در اين مورد حق با زرتشت بوده است و غنميت گرفتن زنان توسط پيامبراسلام بسيار استفاده ميشد اينم قابل توجه و همبستري با كنيزان غريبه و اسيرشده درجنگ ها جنگ هايي كه جز كشتارهاي فراوان و ريختن خون مخالفان و يهوديان ثمره اي نداشت و دراخر اعراب هنوز پست ماندند شما در اين رابطه جوابي داريد؟‌ كردارنيك اسلام هم اين بود؟ داعش و طالبان و الشباب و حزب الله و القاعده و ال سعود و گروه هاي تروريستي و افراطي و متعصب كه دست به جنايات وحشتناك ميزنند و با نام اسلام فريب ميدهند مردم را تركان قبل از ادها هم وجود داشتند؟؟؟؟ سراسر دروغ بود حالا منبع باارزشت شاهنامه؟ كه افسانه هاي تخيلي بيش نيست؟ و اگر درست باشد زرتشت مقصر نيست ارجسب مقصر است قتل عام مردم تركمنستان بدست اسفنديار بوده نه زرتشت و بچه ها و زن ها كشته نميشدند

صفحه‌ها

افزودن نظر جدید

CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.