افزودن نظر جدید

ولتر دانشمند و فيلسوف برجسته فرانسه: زرتشت كهن ترين آموزگار اخلاق بشري بود... من كاري به عصر و زمان او ندارم،هرچند ايرانيان نه هزارسال براي قدمت قايل شده اند اما تنها از اين نقطه نظر به وي مي نگرم كه هنوز پس از اين زمان، اموزش هاي اخلاقي او پايدار ست. انچه كه از نظر ترجمه ساده شده آن اموزش ها به زبان زرتشتيان در حالتي عاميانه باقي است، نشانگر آن است كه اين اموزش ا بسيار كهن مي باشد. درود بر اشو زرتشت، ولتر از بزرگترين اشخاص برجسته فرانسه است كه همواره زرتشت را تحسين مي كرد.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.