افزودن نظر جدید

در اندیشه زرتشتی برده داری کاملا امری مرسوم بود. این ادعا که زرتشتیان برده داری نمی‌کردند از دروغ‌های موبدان زرتشتی است که متأسفانه عده‌ای ساده لوح باور کرده اند. درباره تأیید برده داری در دین زرتشتی این را بخوانید: [http://www.adyannet.com/fa/news/1005] درباره اسناد مربوط به کشتارها, به اوستا و شاهنامه و یادگار زریران استناد کردیم. معتبر نمی‌دانید؟
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.