افزودن نظر جدید

من حقيقت گفتم درسته ميليون زرتشتي را مبالغه كردم عذر ميخواهم ولي از صدهاهزار نفر كمتر نبوده جناب سامان بدانيد زرتشتي ها تا قاجار و صفويه كشته و رانده شدن و مسلمانان با زورگويي به انان سختگيري و هميشه مورد ازار و اذيت قرار ميگرفتن و تا جايي كه كشتار هم صورت گرفته بعد از حمله مسلمانان اختياري؟‌راندنشان از كشور كه ميگفتن اسلام اوريد مهاجرت كنيد يا كشته شويد اين اختيار واقعي است؟ خود نظاميان 120 هزار نفري بودند غيرنظاميان چه يا رستم فرخزاد بابك خرمدين كه بعد از ان برعليه انان شورش هايي صورت گرفت و ده ها هزار كشته ميدادند؟ حمايت شاهزادگان؟ نوادگان يزدگرد مشغول گرداوري سپاه راي مقابله با مسلمانان شدند كه نتوانستند و ادامه نيز داشت ولي سركوب شد . و تخريب باهاي باستاني و به اتش كشيدن و غارت مال و اموال غيرقابل انكار هست و به كنيزي گرفتن دختران و شبيهخون زدن اعراب و طوفان ها نيز با اعراب يار بود اين كه با صلح ايران فتح شد دروغي بيش نيست كه بخاطر اينكه به اسلام خدشه اي وارد نشود امام حسين : ايرانيها را بايد به نوكري عربها دراورد و زنان انها را در بازار فروخت. سعید بن عاص که فرمانده ارتش بود، وارد گرگان شد و با گرفتن 200 هزار دینار با آنها مصالحه کرد و بعد وارد شهر طمیسه شد که کنار دریا قرار داشت و آنها درخواست امان کردند و گفتند اگر امان بدهید ما اسلام می آوریم. بعد از امان دادن، ارتش اسلام گفت که ما یک نفر هم از شما را نمی‌کشیم. بعد از گشودن درب قلعه شهر، سعید بن عاص دستور داد تمام مرد و زن و بزرگ و کوچک را از دم شمشیر گذراندند و جز یک نفر. چون گفته بودند جز یک نفر را نمی کشیم. این عملکرد یکی از فاتحان در کشور ایران. (الکامل ابن اثیر، ج3، ص110)
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.