افزودن نظر جدید

بنده یک مسلمان شیعه هستم وبرای مقدسات فعلی خودم احترام قائل هستم ولی به کسی هم حق و اجازه نمیدم به تاریخ و مقدسات باارزش وباشکوه کشورم توهین کنه!طبق قانون سوم هرعملی عکس العملی درپی داره!وقتی اسلام گرایان متهجرویزیدصفتی امثال شماکه به اسم اسلام وامام عصرمون هرکاری میکنیدتامردم روبرای امیال واهداف خودتون فقط دریک خط نگه داریدمطمئمن باشیدکه برعکس العمل مواجه خواهیدشد!پس انتظارنداشته باشیدبخاطرحرف های بی اساسی که میزنیدحرف بی اساس نشنوید!طبق تاریخ حمله اعراب به ایران ک نویسندگان ان ایرانی وعرب هستند(تاریخ زرین کوب روهم اگه قبول نداشته باشیدتاریخطبری روامثال خودت قبول دارید)قتل وغارت فجیع ایرانی هاچیزی نیست ک پنهان شودوازهمه مهمترمقاومت مردم وقتل عام بخاطرمقاومت ومهم ترازآن یاایمان بیاوریدیاسربدهیدیاجزیه پرداخت کنید!پس اسلام به زورشمسیررامنکرنشوید!پس ازکمیل هم میشودچنین انتظاری داشت!همچنین ازمسلمان هایی که به پیامبرایمان داشته ودرعین حال سره نوه اش روبرویزه میگذارند یاپهلوی دختر حامله اش رامیدرندنمیتوان انتظارداشت که درک کننددراسلام تخریب اماکن مذهبی و...جایزنیس!تاریخی ک شما ازاون دم میزنید تاریخ امثال گزنفون و هرودت بیگانه که تاریخشون هم براساس شایعات و شنیده هایشان از چند صدسال قبل بوده وهمچنین امثال هرودت هاوگزنفون های خودفروخته ی خودی هست که برای اهداف وامیال خودشون تاریخ سازی میکنند!بایدعرض کنم ک ازدواج باخواهر وبرادرو...چیزاثبات شده وبامدرک قاطع ویابراساس تاریخ بیطرفی نیست!همچنین بایدعرض کنم که اگرشما الان ازدواج بامحارم روحرام میدونیدوازدواج بادخترعموپسرخاله دختردایی و...روحلال میدونیدوبراساس تاریخ و احادیث خودساخته ی خودتون ک میگیدعقددخترعموپسرعمورو درآسمان ها نوشتن در دین اروپایی ها این ازدواج هاحرام هست!!!حالا کی به حق هست؟ماکه بادخترعموازدواج میکنیم یاآنهاکه نمیکنند!پس اگر برفرض هم که ایرانیان چنین ازدواج هایی میکردنددنیای سه هزارسال قبل مثل دنیای هزارویک فرقه ودین الان نبوده کسی بگه بادخترعموازدواج کن ودیگری بگه نکن!اگرهزارسال بعدهمین روحانیون عزیز به این نتیجه برسندکه مثلاازدواج بادخترنامادری حرام هست(چیزی که در اروپاننگ است برای ماحلال)چه توجیهی برای هزارسال قبلتون دارید؟میدونیدچرااسرارداریدمردم روراضی کنیدکه تاریخ ایران این بوده وآن میشده؟چون شمادرکل باهرچیزی که مربوط به تاریخ قبل از۵۸باشه مخالف هستید،ازنظرشماتاریخ ایران فقط۳۶سال هست !تاریخ قبل از۵۸هم ازحمله اعراب به ایران تاالان هست که آن هم تاریخ اسلام خوانده میشود!وگرنه هیچ ملتی حاضرنمیشه تاریخ کشورخودشوزیرتیغ ببره اون هم تاریخ وشکوهی که دنیاکم به خودش دیده! این هادرخون نژادواقعی ایرانی حل نمیشه!
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.