افزودن نظر جدید

رستم فرخزاد چند برابر عرب‌ها سرباز و تجهیزات داشت. اما با بی‌خردی و خرافه‌گرایی (که حرکت ستارگان نشان میدهد عربها پیروز هستند)، نیروها و تجهیزاتش را از دست داد. صدا و سیما اگر فیلمی درباره او بسازد، باید حقایق را بیان کند. آنگاه همین شما معترض نمیشوید که چرا چنین و چنان گفت؟ انتظار دارید صدا و سیما فیلم بسازد و از او قهرمان بسازد؟ در حالیکه رستم فرخزاد با هرمزان درگیر شد و دقیقا در زمانی که عربها در حال ورود به ایران بودند، رستم فرخزاد به طمع قدرت، اقدام به ایجاد تفرقه و جنگ داخلی در ایران کرذ
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.