افزودن نظر جدید

واقعا برای شما ار ته دلم موافقم چون احساش میکنم شما هم در نوعی جاهلیت هستین کسانی رو که به جان مال و ناموس پدران ما تجاوز کردن میگین که کمر همت بستن کهاز انحطاط نجات بدن مگر اعراب خودشون در انحطاط نبودن ما همون موقع با اون همه اشفتگی از عهد جنگ با روم برمیامیدم اما یکی از علت مهم پیروزی اعراب برا ایران.1_ انگیزه ایی بود که اعراب داشتن چون بعد از اسلام انها متحول شده و اسلام تونست قبایل متفرق جامع تازی رو تا حدودی متحد کنه.2_ سربازان و جامع ایرانی از جنگ فرسایشی با روم خسته شده بودند.3_پایه های حکومت ساسانی در اواخر به علت دخالت بیش از اندازه علمای زرتشت سست شده بود.4_سربازان ایران انگیزه نداشتن در مقابل سربازان تازیان سرشار از انگیزه بودن چون در ان موقع انها اماده جان دادن بودن به واسطه حکم جهاد در صورتی که در نقطه مقابل متاسفانه سربازان ایران فقط برای رفع تکلیف میجنگیدن و نه چیزی بیشتر.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.