افزودن نظر جدید

پسرک بی سواد ! شاهنامه نخوندی ؟!!!! چو بشنید سعد آن گرانمایه مرد * پذیره شدش با سپاهی چو گرد ... ببین گفته سعد گرانمایه ! تو فرهنگ فارسی معین معنی گرانمایه اومده : نفیس ، باارزش ! این چیزها رو انکار میکنی ؟!!! من نمیدونم واسه چی باید با تو سر و کله بزنم که فقط از روی تعصب و نژادپرستی حرف میزنی !!! نه سواد درستی داری نه عقل درستی داری. تو یه خونه گروهکی جمع شدین شلوغ میکنین ! پسر جان ! به فکر خودت باش ! اینجا هم مثل قضیه زرتشتی بودن کورش کلا به جدول زدی ها !!!!!!
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.