افزودن نظر جدید

اثبات کن اوپیس رو قتل عام کردن تو کتبیه داریوش رو قبول نداری چون اروپای ها ترجمه کردن اگر توانایش رو دارید ترجمه کنید که نمی توانید ا ون سند رو قبول ندارن اوپیس قتل عام نشده و یک دورغه برای ما خالی نبند اگر علی اوبش رو نابود کرد که برای همه اثباته خیلی ها رو کشت پس کوروش هم اوباش رو نابود کرد ضد کوروش ها فقط یک شهر رو دارن بگن اوپیس که اون ها رو هم نکشت
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.