بهائیت وشیخیه

bahaei
06/02/1392 - 23:48

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ بهجت الصدور کتابی است که تالیف میرزا حیدر علی اصفهانی یکی از مبلغین بهائی که در آن به مقایسه ی پیامبر گرامی اسلام و علی محمد باب و سپس بیان را مقابل قرآن دانسته، اما با اندکی مطالعه در بیان متوجه می شویم که بیان از همه لحاظ از یک کتاب متوسط هم پایین تر است.

bahaei
06/01/1392 - 18:09

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ بهائیان امروزه ادعای می کنند علی محمد شیرازی امام دوازدهم ما شیعیان است و بعد از او که حسینعلی علی نوری آمد، دین اسلام منسوخ شد. اما فاضل مازندرانی از مبلغین بهائی در کتاب خود ظهور الحق اعتراف کرده که علی محمد شیرازی در اول کار ادعای بابیت امام زمان را کرده بود.

bahaeiat
06/01/1392 - 15:37

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ کتاب مبین کتابی است که در آن به بیان سوره هیکل و الواح دیگر پرداخته و حسینعلی نوری در این آیاتی که خودش بر خودش نازل کردن گاهی از زبان پروردگار سخن می گوید و گاهی از روی فطرتی که دارد و خود را خدا می داند از طرف خود خطاباتی به دیگران نوشته است.

بهاییت
05/31/1392 - 13:28

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ بنا بر آنچه سر عبدالبهاء پیشگوی بزرگ بهایی وصیت و پیشگویی کرده بود که ولایت امر در فرزندان شوقی باقی خواهد ماند این اتفاق نامبارک محقق نشد و این پیشگویی راهی جز به خطا نداشت و ادعای غیب دانی و پیش گویی عباس افندی با مرگ شوقی افندی که فردی عقیم بود فقط در کتاب ها به عنوان خاطره ای مکتوب به جا ماند تا رویای خام برخی مدعیان غیب دانی را به رسوایی تبدیل کند

سر عبدالبهاء
05/31/1392 - 02:37

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ او که چاپلوسی و کاسه لیسی را به خوبی از پدر آموخته بود در کنار روسیه به عرض بندگی به آستان دولت عثمانی هم مشغول بود و برای پادشاه عثمانی نیز دعای بقای دولت و شوکت مینمود اما در این میان رابطه خود با انگلیس را به صورت مخفیانه انجام میداد و برخی دیگر از دول اروپایی از جمله فرانسه هم خواهان بهره برداری از تشکیلات جاسوسی بهاییت برای دولت متبوعشان بودند

بهاییت
05/31/1392 - 01:32

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ مختصر و مفیدکه بگویم: اين رويه بابيها به طور اكثر به او متوجه شدند جز كساني كه در نصوص باب رسوخ تامي و در وصايت ازل عقيده ي جاز مي داشتند آنها نگرائيدند بلكه هم مخالفت كردند و در حقيقت مي توان گفت ازلي در مقامي صاف و ساده تر است

کشف الحیل
05/31/1392 - 01:05

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ منظور ما اين بود كه بعضي از مردم گمان دادند كه حضرات در آنجا تبليغاتي كرده و قسمت عمده ي اهالي را به دين خود در آورده اند در حالتي كه در اين مدت شصت سال خدائي اين ميرزا خدا از چهار ديوار خانه ي خودش تجاوز نكرده به قول پسر عميدالاطهاي رشتي در حيفا گفته بود عباس افندي خداي توي خانه خودش است خداي بيرون كه نيست

baha
05/28/1392 - 18:14

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ نویسنده کتاب بدیع میرزا حسینعلی نوری پیامبر بهائیان است و چون تالیف این کتاب در سال های اول پیامبری او بوده، مانند دیگر تالیفاتش پر از اغلاط عربی و ادبی بوده که این خود نشان از پیغمبر نبودن میرزا بهاء است.

abdolbaha
05/28/1392 - 17:51

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ عبدالبهاء نویسنده ی کتاب النور الابهی فی مفاوضات عبدالبهاء در این کتاب بسیاری از علی محمد باب و پدر خود میرزا حسینعلی نوری تعریف کرده و مهربانی ایرانیان را مدیون نفحات پدرش می داند و می گوید ایرانیان قبل از زمان پدرش در نهایت بغض و عداوت و کینه زندگی می کردند.

حسینعلی روسی
05/27/1392 - 23:46

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ در زندان عکا به صراحت دیده میشود که جناب میرزا حسینعلی که چندی پیش به دروغ مدعی نبوت و پیامبری بود هم اینک به مقامی بالاتر رسیده و ادعای خدایی و الوهیت دارد اما همانطور که میدانید هیچ عاقلی این را نمیپذیرد که یک انسان با ضعف هایی که دارد خدایش باشد آن هم انسانی که توان رهایی و خلاصی خود از زندان را ندارد و نمیتواند امور خود را مرتفع کند چه رسد به اینکه بخواهد امور خلق را برطرف کند

book
05/27/1392 - 20:04

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ مولف کتاب نقطة الکاف، میرزا جانی کاشانی است که چون در زمان نیابت صبح ازل بوده، از مقام میرزا یحیی بسیار نوشته است و لذا این کتاب مورد تایید بهائیان قرار نگرفته است. در این کتاب مهملات بسیار نوشته شده است. از جمله آنان بالاتر بردن مقام محمد علی قدوس از علی محمد باب و تاویل بردن روایات اسلامی در مورد آخر الزمان به مقامات بابی است.

بهاییت
05/26/1392 - 18:45

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ بهاییان و بابیان و ازلیان باید توجه داشته باشند که این تهمت ها و اهانت ها و نسبت ها را مخالفان بابیت و بهاییت و ازلیت به این جنابان نثار نکرده اند بلکه این مقامات توسط رهبران دو گروه ازلی و بهایی به هم اعطا شده و گفته شده است

hashtbehesht
05/26/1392 - 16:47

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ کتاب هشت بهشت کتابی است که در مورد فلسفه احکام آئین بیان و شرح حال عده ای از فضلاء و قدمای بابیه و چگونگی انقسام با بیان به ازلی و بهائی و رد بهائیان نوشته شده است و در این کتاب مانند کتاب های دیگر بهائیان، حرفهای عجیب و بافندگی های سستی درست شده است.

بابیت و بهاییت
05/23/1392 - 23:54

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ میرزا حسینعلی نوری که به تازگی از کسوت درویشی و گوشه عزلت بیرون آمده و به دامن پر مهر یحیی صبح ازل بازگشته بود از این احساس حقارتی که داشت عقده ای بر دل داشت تا بتواند برنامه ریزی توطئه ای جدید را شروع کند او با توجه به کتاب بیان و بشارت هایی که درباره ظهور من یظهره الله داده بود ادعای خود را در بهار سال 1280 مطرح نمود.

صفحه‌ها