معجزه در مسیحیت

03/19/1403 - 11:09

برخی کشیشان مسیحی مدعی هستند از چنان قدرتی برخوردار هستند که می توانند مرده را زنده کنند! انسان‌های ساده هم البته فریب خورده و باور می کنند

09/04/1397 - 21:08

کتاب مقدس به صراحت می گوید که نمی توان هر امر خارق العاده ای را مقدس و از منبعی درست دانست عهدین از کسانی نام می برد که باطل بوده اما توانایی انجام کارهای خارق العاده ای را دارند.