قطعنامه ۱۸۱

64 درصد از صهیونیست ها موافق راه حل دو کشوری
08/09/1401 - 10:47

با وجود اختلاف ‌نظرها در محافل سیاسی رژیم صهیونیستی درباره راه ‌حل دو کشوری، آمارها بیانگر آن است که حدود 64 درصد از شهرک نشینان صهیونیستی موافق ارائه راه حل دو کشوری برای حل مسأله فلسطین هستند.

قطعنامه سازمان ملل و تقسیم فلسطین(قسمت سوم)
05/10/1401 - 12:43

قطعنامه ۱۸۱ مجمع عمومی سازمان ملل متحد که به طرح تقسیم فلسطین موسوم است، اعتبار ندارد؛ زیرا قدرت های استعماری نظیر آمریکا برای تصویب این قطعنامه از شیوه ‌های رشوه، تهدید، فشار و اجبار استفاده کردند.

تأکید تأمل برانگیز محمود عباس بر حفظ راه حل دو کشوری در فلسطین
05/06/1401 - 12:10

محمود عباس در دیدار با ماکرون و یوهانیس بر حفظ و اجرای قطعنامه و طرح تقسیم فلسطین تأکید کرد و حال آنکه حماس و دیگر مخالفان رژیم صهیونیستی شدیداً مخالف این قطعنامه هستند؛ زیرا اين امر به معنای به رسميت شناختن و مشروعیت بخشیدن به این رژیم است.

قطعنامه سازمان ملل و تقسیم فلسطین(قسمت دوم)
05/06/1401 - 11:49

قطعنامه ۱۸۱ مجمع عمومی سازمان ملل متحد که به طرح تقسیم فلسطین موسوم است، اعتبار حقوقی ندارد؛ زیرا این قطعنامه اصول کلی مندرج در منشور سازمان ملل نظیر عدم دخالت در مسائلی که مربوط به خود کشورها است، رعایت شرایط قیمومت فلسطین و نیز عدالت را نقض کرده است.

دلایل عدم اعتبار راه حل دو دولت عبری و عربی(قسمت اول)
05/01/1401 - 07:40

قطعنامه ۱۸۱ مجمع عمومی سازمان ملل متحد که به طرح تقسیم فلسطین به عنوان مبنای راه حل دو دولت عبری و عربی موسوم است، اعتبار حقوقی ندارد؛ زیرا بر اساس منشور سازمان ملل، این سازمان صلاحیت واگذاری یا تبدیل حاکمیت مردم فلسطین را ندارد.