فکر

جذب جاودانگی
08/19/1401 - 17:23

طبق مدعای مروجان قانون جذب اگر کسی به زندگی جاودان فکر کند می تواند زندگی جاودان پیدا کند و دیگران هم با الگو قرار دادن او به نامیرایی می رسند و در آینده هیچ انسانی نخواهد مُرد.

08/19/1401 - 13:42

در کتاب راز می خوانیم: شما آنچه را در آگاهی تان به آن فکر می کنید، به خود جذب می نمایید. مهم نیست که این افکار در خودآگاه شما باشد یا ناخودآگاهتان. چه در گذشته از اندیشه های خود آگاهی داشته اید و چه نداشته اید. این جبر در زندگی است.