فلسفه خاتمیت

تعالیم دوازدهگانه بهائیت, فلسفه خاتمیت, بعثت حضرت باب
03/12/1401 - 13:05

مبلّغین بهائی تحقق وعده اسلام به برقراری صلح و عدالت را در بشارت علی محمد شیرازی، در عمل به تعالیم بهائیت می دانند! تعالیمی که یا ربطی به وعده های صلح، اتحاد، تمدن سازی و رفاه ندارند یا حتی پیشوایان بهائی خود هم به آن ها عمل نکردند! تعالیمی که بالتبع دیگران هم یا عمل نخواهند کرد یا با عمل به آن ها، طعمی از این وعده ها را نخواهند چشید.

فلسفه خاتمیت, بعثت حضرت باب, نشانه های بهایی بودن
03/11/1401 - 13:01

مبلغین بهائی یکی از ویژگی های علی محمد باب را بشارت او به امتداد ظهور پیامبران معرفی می کنند. این در حالیست که نه تنها بشارت دروغین علی محمد باب به امتداد پیامبران پس از اسلام توسط خودش نقض شد، بلکه بشارتش به پیامبر دروغین پس از بابیت هم با بهائیت تطابق نداشت. در نهایت، با ادعای خاتمیت پیامبرنمای بهائی، ریشه بشارات دروغ باب و دلیل حقانیت بابیت و بهائیت زده شد.

سریع الحساب بودن خدا, معجزات علی محمد باب, فلسفه خاتمیت
01/21/1401 - 10:04

بهائیان برای توجیه یکی بودن قیامت و ظهور حضرت مهدی (ع)، به سریع الحساب بودن خدای تعالی استناد کرده و گذر قیامت را پیش از ادعای دین آوری مدعی دروغین مهدویت خود نتیجه میگیرند. این در حالیست که اولاً هیچ یک از نشانه ها و آثار قیامت موعود قرآن و ادیان آسمانی روی نداده و ثانیا سریع الحساب بودن خداوند با طولانی شدن حساب از جانب بندگان گنهکار منافاتی ندارد.