شاهدبازی

04/14/1400 - 09:02

ابوالقاسم قشیری، از مشایخ بزرگ قرن پنجم –که مخالف با شاهدبازی است- بزرگترین آفت تصور را در صحبت احداث (نوجوانان) و مجالست با کم سن و سالان دانسته است. وی به اجماع پیروان، نظر در شاهدان را مایه خواری و خذلان و دوری از خدا می‌شمارد و سالکان را از خُرد(کم _ کوچک) پنداشتن گناه نظربازی برحذر می‌دارد.

10/16/1396 - 10:10

برخی معتقدند نظربازی و شاهدبازی به معنی عشق حقیقی و آنان که نظربازی را به عشق مجازی تعبیر می‌کنند، اشتباه کرده‌اند. درحالی که اگر به ادبیات یا داستان‌های نقل شده در این رابطه، نیم نگاهی بیفکنیم معانی حقیقی گفته شده درباره این الفاظ مشخص خواهد شد.

10/12/1396 - 15:44

یکی از دلایل شاهدباز شدن صوفیان تبعیت بی چون و چرا از مشایخ خود بوده است. ایشان به پیروی از مشایخ خود و با اعتماد به نحوه سلوک ایشان پای در راهی گذاشته که شاید توان آن را نداشته و به این دلیل از صراط حق منحرف شده و به عقایدی همچون شاهدبازی روی آوردند.

10/12/1396 - 15:42

شاهدبازی پیشینه‌ای برون دینی داشته است. اما در ایران باستان، همچنین بین اعراب تا دو قرن بعد از ظهوراسلام، خبری از این رفتار نیست. بنابر مکتوبات تاریخی، از اقاومی که به این عمل تن دادند، یونانیان بودند. هرچند خیلی زود این اندیشه به اقوام و ملل مختلف سرایت کرد. از میان گروه‌هایی که شاهدبازی را برگزیدند، صوفیه بود.

10/12/1396 - 15:38

برخی از صوفیه که موافق عقیده شاهدبازی هستند، معتقدند عشق مجازی پلی برای رسیدن به عشق حقیقی است. اما مخالفان شاهد بازی نظری مخالف آن را داشته و معتقدند هرچند شهوت در اینگونه از افراد ضعیف شده باشد، اما با تکرار نظر ممکن است فرد به خبائث کشیده شود.

10/09/1396 - 11:04

شاهدبازی که از عقاید صوفیان است، از طرق مختلف انجام می‌شده است. یکی از این راه‌ها، شاهدبازی در حین سماع است. اوحد الدین کرمانی از بزرگان صوفیه‌ای بود که در حین سماع پیراهن امردان را چاک می‌داد و سینه به سینه ایشان می‌نهاد. بدین طریق صوفیه پیروان خود را هدایت می‌کردند!

10/07/1396 - 16:56

برخی از بزرگان صوفیه که معتقد به شاهد بازی به عنوان مقدمه رسیدن به خدا، قائل بودند، بعد از مدتی شروع به نوشتن آثاری بصورت مستقل در این باره نمودند. اولین اثر مستقلی که به زبان فارسی درباره عشق و عشق مجازی نوشته شده است، سوانح احمد غزالی است.

10/06/1396 - 12:15

از ویژگی‌های تصوف عاشقانه، "شاهد بازی" است. نخستین کسی که در جهان اسلام به شاهد بازی شهرت داشت و آشکارا به نظربازی می‌پرداخته، ابوحلمان دمشقی بود و پیروان او را حلمانیه خوانده‌اند. پیروان او به تبع بزرگ خود، هرجا جوان زیبا رویی را می‌دیدند، آشکارا در مقابل او سجده می‌کردند. همین مساله از انحرافات برخی از فرقه‌های صوفیه است.

10/06/1396 - 09:43

درحالی که برخی در پی تطهیر چهره صوفیه از ننگ شاهدبازی هستند، بزرگان صوفیه مخالف شاهدبازی، مریدان خود را از خطر به گناه افتادن بواسطه انجام این عمل، آگاه ساخته و مرتکبین این عمل را به خواری و خذلان وعده داده‌اند. بنابراین توجیه کردن عقیده به شاهدبازی در میان صوفیه امری عبث است، زیرا متقدمین صوفیه مریدان را از خطر آن آگاه کرده‌اند.

08/04/1396 - 09:10

عشق الهی از اهداف اولیه صوفیه بوده، اما صوفیه با مطرح کردن عشق مجازی به عنوان پلی به سوی عشق حقیقی، این عقیده مقدس را به انحراف کشانده تا جایی که صوفیان با تمایل به عشق مجازی از عشق حقیقی باز مانده و حتی به انحراف کشیده شدند. تمایل به عشق مجازی در میان صوفیه از مسائلی است که بزرگان صوفیه درباره آن کتاب‌ها نوشته‌اند.