روایات

03/31/1398 - 20:53

یکی از مسائلی که با اتباع احمد بصری (یمانی دروغین) مواجهه هستیم، برداشت سطحی از روایات بدون در نظر گرفتن روایات دیگر یا مباحث روایی است. از جمله این روایات، روایت «احادیث را تکذیب نکنید حتی اگر مرجعی یا قدری یا حروری آن را به ما نسبت دهد...» است.