خشونت مسیحیت

03/05/1398 - 23:15

شبانان مسیحی همواره سعی دارند چهره‌ و شخصیت حضرت مسیح در انجیل را مطابق میل خود تفسیر کنند، ایشان با نادیده گرفتن بخشی از آیات در مورد مسیح سعی دارند که چهره‌ی ایشان را سراسرمحبت و صبح نشان دهند، با این هدف که چهره‌ی اسلام را تخریب و مسیحیت را اثبات نمایند، در حالی که خود اناجیل حاوی آیاتی‌اند که نشان می‌دهند ایشان در جای خود و موقع مناسب هم خود اعمال خشونت(مانند جریان معبد) و هم دستور به خشونت می‌دهند( آنجایی که ضرورت شمشیر خریدن را ولو به قیمت فروش لباس باشد)