احادیث عارفانه

حدیث
02/19/1403 - 09:20

گفتار«کُنْتُ کَنْزاً مَخْفِیّاً» بسیار در کتاب‌های متصوفه و عرفا مورد استفاده قرار گرفته و آنها این گفتار را حدیث قدسی به حساب آورده، درصورتی که این گفتار در منابع متقدم و معتبر شیعه ذکر نشده است.

وطن
09/21/1401 - 10:09

فرقه صوفیه برای اعتباربخشی به سخنان و آموزه های خود به روایات غیرمعتبر و حتی جعلی نیز تمسک نموده است. یکی از این گفتارها عبارت مشهور«حب الوطن من الایمان» است که با جست وجو در منابع حدیثی این نتیجه حاصل می شود نمی توان این عبارت را به معصومین(ع) نسبت داد.