اتصال

01/21/1403 - 12:53

عرفان موسوم به حلقه، دارای انحرافات زیادی از جمله: وارد کردن موجودات غیر ارگانیک(جن) در زندگی افراد است. در این کلیپ، به برخی از این موارد اشاره می‌شود.

طاهری و بی بی سی
10/18/1401 - 17:40

محمد علی طاهری با حضور در شبکه پرگار BBC سعی می کند به اشکالات و نقدهای وارد به عرفان حلقه پاسخ دهد ولی در این برنامه گاهی مخالف مطالب بیان شده قبلی خود سخن می گوید و جواب های غیر مرتبط به سوالات مطرح شده می دهد.