آیا ادعای دیدن حضرت عیسی (ع) در خواب دلیلی بر حقانیت دین مسیحیت است؟

  • 1397/09/13 - 19:43
در تثنیه 13: 1-5 آمده است «چه بسا خواب بیننده ایی خواب ببینند که حتی معجزاتی نشان میدهند یا پیشگویی هایی میکنند ولی سخنانشان از طرف خدا نیست و نباید سخنانشان شنیده شود و حتی آن نبی و خواب بیننده باید کشته شود».

یکی از ادعا های مسیحیان تبشیری دیدن خواب هایی است که مدعای ایشان را ثابت میکند مثل ادعای دیدن عیسی مسیح در خواب.[1]

گرچه برخی از خواب ها میتوانند صادقانه باشد اما آیا همه خواب ها صادق است و آیا خواب هر کس با هر شرایط روحی و جسمی  میتواند ملاکی برای شناخت حقیقت قرار بگیرد؟

کتاب مقدس خواب را به عنوان یکی از راه های صحبت کردن خدا با انبیای الهی و برگزیدگانش و ارسال وحی بر ایشان معرفی کرده است. به عنوان مثال در پیدایش 46: 2 از گفتگوی خدا با یعقوب در رویا های شبانه خبر می دهد همچنین کتاب مقدس رویاهای صادقه را تایید می کند همانند رویاهای صادقه یوسف و یاخادمان خیانت کار فرعون مصر در زمان یوسف و یا رویای هفت سال فراوانی و سپس خشکسالی در خواب  فرعون مصر.[2] اما همه خواب ها الهی نیستند بلکه خواب هایی هستند که مبداء شیطانی دارند و یا ناشی از تفکرات باطل و توهمات فرد هستند.

در تثنیه13: 1-5 آمده است «چه بسا خواب بیننده ایی خواب ببینند که حتی معجزاتی نشان میدهند یا پیشگویی هایی میکنند ولی سخنانشان از طرف خدا نیست و نباید سخنانشان شنیده شود  و حتی آن نبی و خواب بیننده باید کشته شود»

یهودا نیز معتقد است بسیاری از خواب بینندگان جسد خود را نجس می‌سازند و خداوند را خوار می‌شمارند و بر بزرگان تهمت می‌زنند.[3] اشعیا  خواب بینندگان را کور و گنگ معرفی میکند.[4] ارمیا نیز از انبیایی کاذبی که خواب میبینند و کاذبانه نبوت میکنند و فریب دل خویشتن را میخورند برحذر میدارد زیرا ایشان میخواهند با خواب های خود همسایه خود را باز دارند.[5] وی پیروانش را از فالگیران و ساحران و جادوگران و خواب بینندگان برحذر میدارد.[6]

اشعیا  بیان میکند بسیاری از خواب ها به خاطر مشغله های ذهنی فرد خواب بیننده است مانند شخص گرسنه ای که بخوابد و در خواب میبیند که مشغول خوردن است و وقتی بیدار میشود باز گرسنه است و یا شخص تشنه ای که خواب آب میبیند و چون بیدار میشود همچنان تشنه است.[7] ایوب نیز خواب را مثل سرابی میداند که سراسر توهم است و میپرد و نابود میشود و دیگر یافت نمیشود.[8] داوود نیز خواب را اباطیل میداند. [9] از همین رو خواب ملاکی برای تعیین حق از باطل نمیتواند باشد.

پی‌نوشت:

[1] منبع  پرسش  مطالعات میدانی در میان مسیحیان تبشیری.
[2] پیدایش 37 و 41
[3] یهودا 1: 8
[4] اشعیا 56: 10
[5] ارمیا 23: 25-28
[6] ارمیا 27: 9
[7] اشعیا 29: 8
[8] ایوب 20: 8
[9] جامعه 5: 6-7

بازنشر