آیا جمعیت بیشتر مسیحیان دلیل حقانیت دین آن هاست؟

  • 1397/09/03 - 20:25
مطابق پیش‌بینی‌ها اسلام در آینده ای نزدیک تبدیل به بزرگترین دین دنیا خواهد شد پس باید بگوییم بنابر ادعای شما حقانیت نیز از مسیحیت به اسلام منتقل خواهد شد.

مسیحیان می گویند اگر مسیحیت حق نیست چرا اکثر مردم دنیا مسیحی هستند ؟[1] و آیا بیش از دو میلیارد مسیحی همه اشتباه می کنند و تنها چند صد میلیون  مسلمانان و یا شیعه  راست میگویند ؟
1) یکی از مغالطات رایج در استدلال مغالطه توسل به اکثریت است این در حالی است  که معیار تعداد پیروان برای اثبات حقانیت یک دین نمی تواند معیار ثابت و درستی باشد. زیرا این تعداد بسته به زمان و مکان متفاوت است در این صورت حقانیت نیز در زمان و مکان های مختلف متفاوت خواهد بود. همچنین میزان اکثریت بر اقلیت نیز متغیر است گاهی اکثریت جمعیت غالب را تشکیل می دهند و گاهی اکثریت نسبی است وبا تعداد کمی از اقلیت فاصله دارد پس نمی توان بر اساس این مبنا حقانیت یک دین را سنجید.
به عنوان مثال هر دینی از جمله مسیحیت در ابتدای ظهور خود در اقلیت است و با این معیار اکثریت مخالف  آن زمان بر حق خواهند بود. همچنین در چین اکثر افراد، بی دین یا بودایی هستند پس در چین حقانیت باید با بی دین ها م بودایی ها باشد. بر همین مبنا فرقه هایی که در یک دین تعداد پیرو انش بیشتر است باید برحق بوده و سایرین را باطل بدانیم. به عنوان مثال، باید کلیسای کاتولیک که بیشترین پیرو را در میان سایر کلیساهای مسیحی دارد برحق داسنته و بقیه کلیساها را باطل بدانیم.
2) رشد جمعیت اسلام بیشتر از مسیحیت است.
حتی اگر ادعای مسیحیان در برتری دین خود بدلیل تعداد پیروانش  قبول کنیم آمار جهانی بر غلبه  تعداد پیروان اسلام بر مسیحیان در چند سال آینده دارد. مرکز تحقیقات پیو [2] یکی از معتبر ترین پژوهشکده های بین المللی بیان میکند جمعیت مسیحیان در سال 2010 معادل 2,168,330,000 نفر و جمعیت مسلمانان 1,599,700,000  نفر می‌باشد.[3]
بر اساس تحقیق جمعیت جهانی ادیان از سال 1910 تا 2010 جمعیت دو دین اسلام و مسیحیت در این سال ها نسبت به آمار کل جمعیت جهان  به شرح ذیل است.[4]
همچنین نرخ رشد مسیحیت از سال 2000 تا 2010 معادل 31.1%  بوده است در حالی که در همین زمان نرخ رشد اسلام معادل 86.1 % محاسبه شده است[5]. مرکز تحقیقات پیو پیش بینی کرد تا سال 2050 به جمعیت مسیحیان به 2,918,070,000 نفر برسد که معادل 31.4% از جمعیت جهان میباشد  و جمعیت مسلمانان  2,761,480,000 و معادل % 29.7 از جمعیت جهان میرسند [6] این رقم در سال 2070 برابر و سپس اسلام از مسیحیت پیشی خواهد گرفت [7]
مطابق این پیش بینی ها اسلام در آینده ای نزدیک تبدیل به بزرگترین دین دنیا خواهد شد پس باید بگوییم بنابر ادعای شما حقانیت نیز از مسیحیت به اسلام منتقل خواهد شد.

پی‌نوشت:

[1] منبع پرسش مطالعات میدانی در میان مسیحیان تبشیری است

[2]  Pew Research Center

[3]  "Global Christianity: Regional Distribution of Christians" Pew Research Center. December 19, 2011. http://www.pewforum.org ..

[4]  Hoboken, NJ: Wiley-Blackwell. Global Religious Populations, 1910–2010. http://media.johnwiley.com. p. 12

[5] Johnson, Todd M.; Grim, Brian J. (2013). The World's Religions in Figures: An Introduction to International Religious Demography

[6]  The Future of World Religions: Population Growth Projections, 2010-2050 . http://www.pewforum.org

[7] ibid

بازنشر