نظر کتاب مقدس درباره مسیحیت چیست؟

  • 1397/08/28 - 22:17
هم مطابق تعریف دین شناسان مسیحیت یک دین بحساب می آید و هم کتاب مقدس مسیحیت را یک دین و یک مذهب معرفی میکند.

حضرت عیسی رسالت خود را در ادامه راه انبیای  و ادیان گذشته بیان می کند چنانکه در متی 5 : 17-19 آمده: "گمان مبرید که آمده ام تا تورات یا صحف انبیاء را باطل سازم نیامده ام باطل نمایم بلکه تا تمام کنم. ... و یا درباه احکام تورات می فرماید: هر که به عمل آورد و تعلیم نماید او رد ملکوت آسمان بزرگ خوانده خواهدشد."
دوم اینکه عبارت دین (religion) در برخی از عبارت های عهد جدید بکار رفته است:
در نامه یعقوب آمده است : اگر کسی از شما گمان کند که پرستنده خدا است و عنان زبان خود را نکشد بلکه دل خود را فریب دهد دین او باطل است.[1] درآیه بعدی نیز یعقوب بیان میکند که دین صاف و بی عیب و نقص نزد خدا این است که یتیمان و بیوه زنان را در مصیبت ایشان تفقد نمایند و خود را از آلایش دنیا نگاه دارند. در این دو آیه  یعقوب از واژه θρησκεία.  با تلفظ thrēskeia استفاده میکند . این واژه به معنای دین و مذهب و معادل religion در انگلیسی است [2]
همچنین در نامه اول پولس به شاگردش تیموتائوس دستور داده شده است که  بیوه زنان اگر فرزندان یا نوادگانی دارند آموخته بشوند که خانه خود را با دین داری نگاه دارند.[3] در این آیه در  زبان  یونانی از واژه εὐσεβεῖν با تلفظ eusebein  به معنای مذهبی استفاده شده است[4] و یعنی خانه خود را مذهبی و دین مدارانه نگاه دارند. بنا بر این هم مطابق تعریف دین شناسان مسیحیت یک دین بحساب می آید و هم کتاب مقدس مسیحیت را یک دین و یک مذهب معرفی میکند.

پی‌نوشت:

[1]. یعقوب 1: 26
[2]. θρησκεία . http://biblehub.com/greek/2356.htm retrieved 2017-03-07
[3]. اول تیموتائوس 5: 4
[4]. εὐσεβεῖν  http://biblehub.com/text/1_timothy/5-4.htm retrieved 2017-03-07

برچسب‌ها: 
بازنشر