ساختار بیت العدل: ابداعی یا تقلیدی؟!

  • 1397/08/19 - 19:08
پیشوایان بهائی وجه تمایز بهائیت با سایر ادیان را نوآوری پیشوایان بهائی در زمینه‌ی تعالیم و نظامات رهبری این فرقه معرفی کرده‌اند. اما به راستی چگونه اعتراف پیشوایان بهائی به کپی‌برداری نهاد رهبری بهائی (بیت العدل) از مجالس اروپایی، با ادعای ابداعی بودن این نهاد سازگار است؟! آیا این اعتراف به نوعی نشان دهنده‌ی دُمب خروس بهائیت نیست؟!

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ مبلّغی بهائی و یک پژوهشگر در زمینه‌ی بهائیت، به بررسی واقعیت ادعای ساختار ابداعی نهاد رهبری بهائیت پرداختند.
مبلّغ بهائی: مهم‌ترین وجه تمایز آیین بهائی با سایر ادیان، نوآوری پیشوایان ما در زمینه‌ی تعالیم و نظامات مطابق با این عصر است؛ همچنان که عبدالبهاء گفته است: «جميع می‌گفتند: تعاليم حضرت بهاءالله فی الحقيقه مثل ندارد، روح اين عصر است و نور اين قرن».[1]
پژوهشگر: چه ساختاری در بهائیت وجود دارد که از آن به نوآوری پیشوایان بهائی و مطابق با روح این عصر یاد می‌کنید؟!
مبلّغ بهائی: به عنوان مثال نهاد رهبری بهائیت که پیشوای ما شوقی افندی، آن را بی‌نظیر و مانند معرفی کرده است: «حکومات متّحده‌ی آینده‌ی بهائی که این نظم وسیع اداری، یگانه حافظ آن است، نظراً و عملاً در تاریخ نظامات سیاسی بشری، فرید و وحید است و در تشکیلات ادیان معتبره‌ی عالم نیز بی‌نظیر و مثیل».[2]
پژوهشگر: اگر افتخار بهائیت به ابداع نظام نوین رهبری این فرقه است که به اعتراف عبدالبهاء، نظام رهبری بیت العدل در واقع کپی‌برداری از مجالس اروپایی است: «بيت العدل اعظم به ترتيب و نظامی كه در انتخاب مجالس ملّت در اروپا انتخاب می‌شود، انتخاب گردد».[3] با این حال، ادعای ابداع این نظامات به ظاهر بدیع را می‌توان باور کرد یا دُمب خروس پیشوایان بهائی در این کپی‌برداری را می‌توان منکر شد؟! اما آیا توسل به دروغ برای مُدرن جلوه دادن بهائیت، با رسالت ادیان الهی در صداقت و حقیقت‌گویی در تضاد نیست؟!

پی‌نوشت:
[1]. عباس افندی، خطابات، لانگنهاین آلمان غربی: لجنه‌ی ملّی نشر آثار امری به زبان‌های فارسی و عربی، بی‌تا، ج 3، ص 78.
[2]. شوقی افندی، دور بهائی، لانگنهاین آلمان غربی: لجنه‌ی ملّی نشر آثار امری به زبان‌های فارسی و عربی، نشر سوم، 1988 م، صص 90-87.
[3]. عباس افندی، مکاتیب، مصر: فرج‌الله زکی الکردی، 1921 م، چاپ اول، ج 3، ص 501.

تولیدی

افزودن نظر جدید

CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.