تناقض اناجیل در مورد مصلوب شدن عیسی

  • 1397/04/05 - 20:02

اناجیل چهارگانه درنقل قضیه به صلیب رفتن عیسی مسیح، دچار تناقض گویی شده اند. در انجیل یوحنا حمل صلیب به مسیح نسبت داده شده ولی در انجیل متی و مرقس و لوقا به «سمعان قیراونی» نسبت داده است. تناقضات موجود در اناجیل با معصوم بودن کاتبان آن و الهام خداوند، هنگام نوشتن اناجیل، منافات دارد.

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ اناجیل چهارگانه درنقل قضیه به صلیب رفتن عیسی مسیح، دچار تناقض گویی شده اند که آنرا مورد بررسی قرار میدهیم.
الف- حمل کردن صلیب؛ در انجیل یوحنا به مسیح نسبت داده شده[1]، ولی در انجیل متی و مرقس و لوقا به «سمعان قیراونی» نسبت داده است.[2]
ب- کلام عیسی بر روی صلیب؛ در انجیل لوقا در مورد کلام مصـلوب چنین آمـده است که عرض کرد: «ای پـدر من! روحم را به دستهای تو می‌سپارم .» [3] .ولی در انجیل متی و مرقس چنین آمده است: «ای خدای من! چرا مرا رها کردی؟ »[4]
ج- فریـاد مصـلوب؛ در مورد فریـاد زدن مصلوب، در انجیـل یوحنا می گویـد:« او هرگز فریاد نزد».[5]. ولی درانجیل متی و مرقس آمـده است که «او دوبار فریاد زد» [6]. واما درانجیل لوقا می خوانیم: «او یک مرتبه فریاد برآورد»[7]
تناقضات اناجیل در مورد یک واقعه، این مطلب را اثبات میکند که کاتبان آن ها برخلاف تصور مسـیحیان، هنگام نوشـتن انجیل معصوم نبوده و از جانب خداوند به آن ها الهام نشده است.

پی نوشت:
[1] کتاب مقدس مسیحیان، انجیل یوحنا، 19 : 17 (ترجمه قدیم).
[2] کتاب مقدس مسیحیان،انجیل متی  27 : 32 و انجیل لوقا، 23 : 26 و انجیل مرقس، 15 :21 .
[3] همان، انجیل لوقا، 23 : 46.
[4] همان، انجیل متی،27 :46 و انجیل مرقس،15: 34 .
[5] همان، انجیل یوحنا، 19 : 25- 30.
[6] همان، انجیل متی،27 : 46-50 و  انجیل مرقس ،15 : 34-37.
[7] همان، انجیل لوقا، 23 : 46.

تولیدی

افزودن نظر جدید

CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.